Европейско финансиране за бизнеса през 2023 г.

След дълг етап на съгласуване от страна на Европейската комисия, в рамките на годината предстои да стартират първите процедури от новия програмен период за страната (2021 – 2027 г.). Успоредно с това с ускорени темпове ще продължи и финансирането по „Плана за възстановяване и устойчивост“ (ПВУ). Всичко това прави 2023 г. ключова за частния сектор в България от гледна точка на възможностите за развитие и повишаване на конкурентоспособността си с помощта не европейските програми. В настоящия материал ще представим най-атрактивните за бизнеса европейски програми за безвъзмездна финансова помощ.


Финансиране за зелени политики и бизнес практики

Започваме с очакваната да стартира май месец процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”Програмата ще бъде насочена единствено към предприятия от сектор C „Преработваща промишленост” с поне три при години история. Ще се финансират разходи за закупуване на машини, оборудване и специализиран софтуер, пряко свързани и необходими за въвеждането на един или повече от изброените четири кръгови модели:

  • Предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци в производствените процеси;
  • Намаляване на количеството суровини, влагани в крайните продукти;
  • Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти;
  • Производство на устойчиви продукти.

Минималният размер на безвъзмездната помощ е 70 000 лв., а максималният размер може да достигне до 1 млн. лв. Финансирането ще е до 50% от разходите по проекта, в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието и мястото на изпълнение на инвестицията. Срокът за подготовка и подаване на проектните предложения ще бъде само 2 месеца. Повече за изискванията към проектите и допустимите разходи може да научите тук.


Подкрепа за човешките ресурси

Мярка „Адаптирана работна среда“ със заделен бюджет от 100 млн. лв. е структурирана да подпомогне българските работодатели да въведат ефективни мерки за подобряване условията на труд и адаптирането им към промените в работната среда. Ще се финансира закупуването на лични предпазни средства и осигуряването на социални придобивки за служителите (включително ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка). Всеки проект трябва задължително да включва и дейност по разработване и прилагане на "зелени" модели на организация на труд, съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Ще могат да кандидатстват съществуващи предприятия от почти всички сектори на икономиката. Интензитета на помощта за МСП (до 250 души персонал) ще бъде до 100% от допустимите разходи по проекта. За големи предприятия е предвидено 80% финансиране, но не повече от 391 166 лв. Очаква се официалният прием да бъде в периода юни-август. Повече за условията - тук.


Развитие на селските райони

Една от най-очакваните мерки: 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ също е планувано да има прием през лятото тази година. Допустими кандидати ще бъдат земеделски стопани и микро предприятия (до 10 човека персонал) регистрирани в селска община. Ще се финансират дейности подкрепящи производството и продажбата на всякакъв тип неземеделски продукти и развитието на услуги от всички сектори на икономиката. За разлика от предишни приеми по тази мярка, допустими разходи ще бъдат само закупуването на нови машини, оборудване и специализиран софтуер за развитие на неземеделски разходи. Разходи за строително-монтажни работи няма да бъдат финансирани с изключение на тези свързани с производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление. Безвъзмездното финансиране ще бъде до 50% от общо допустимите разходи и не повече от 200 000 евро. Подробна информация за мярката тук.


Нова мярка земеделските производители ще има и по линия на „Плана за възстановяване“. Процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ ще има за цел да подкрепи аграрния сектор и да ускори неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството и цифровата трансформация. Ще се финансират закупуване на машини и оборудване за отделните фази на производствените процеси в растениевъдството и животновъдството - вкл. трактори, комбайни, товарачи, култиватори, фуражораздаващи ремаркета фуражни кухни, автоматизация на доене/поене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, системи за управление на микроклимата в стопанствата, електропастири, GPS системи, дронове и др. Ще бъдат допустими и активи за електронно управление на всички процеси в земеделското стопанство. Одобрените кандидати ще получат финансиране в размер до 50% от разходите по проекта, но не повече от 500 000 лв. Очаква се приемът да бъде в периода юни-август. Пълен списък на допустимите разходи и условията на програмата тук.


Насърчаване на иновациите в бизнеса

Първата обявена целева процедура в това направление ще бъде „Разработване на иновации в предприятията“, финансирана по Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). Мярката има за цел да предостави фокусирана финансова подкрепа на българските компании за разработване на иновации в една от следните пет тематични области:

  • „Информатика и ИКТ“
  • „Мехатроника и микроелектроника“
  • „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“
  • „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“
  • „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“

Допустими кандидати ще бъдат микро, малки и средни предприятия, така и към дружества с до 3000 служители и големи компании. Бюджетът на програмата ще бъде 127 млн. лв., а безвъзмездната помощ ще варира между 50 000 лв. и 500 000 лв. Съфинансирането ще бъде до 60%. Допустимите разходи ще включват наемане на квалифицирани специалисти, включително учени, технологични специалисти и др. Ще се покрива амортизацията на собствено оборудване и инструменти по време на разработване на иновацията, както и необходимите за това материали и консумативи. Фирмите ще могат да възлагат и специфични услуги като измерване или тестване на даден продукт или технология. Приемът се очаква да стартира юни месец и да продължи до октомври. За допълнителна информация - тук.


За юли месец пък е предвидена процедура „Внедряване на иновации в предприятията“ със заделен бюджет от 293 млн. лв. Както подсказва името на самата програмата, тук основната цел е да се подпомогнат българските предприятия да повишат иновационната си дейност, чрез внедряване на пазара на вече разработени иновативни продукти и услуги. Част от новите решения може да са разработени от самите предприятия, а други – да бъдат заимствани и пригодени. Задължително ще бъде подкрепените иновации да попадат отново в една от горепосочените пет тематичните области. Ще могат да кандидатстват съществуващи микро, малки и средни предприятия. Одобрените кандидати ще получат финансиране до 45% от разходите за машини, оборудване и специализиран софтуер, пряко свързани с производството и пускането на пазара на конкретен иновационен продукт или услуга. Повече за изискванията към проектите може да научите тук.


За повече информация свързана с предстоящите програми, предварителна оценка за допустимост и подробна консултация съобразена с вашите специфични нужди, може да се свържете с нашите експерти на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Още новини