Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Основна цел на програмата:
Развитие на конкурентоспособността на селските райони и създаване на заетост
Кой може да кандидатства:
  • Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон на територията на селски район;
  • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите;
Какво финансира програмата:

Проектите трябва да бъдат насочени към развитието на дейности, като:

  • Производство и продажбата на неземеделски продукти;
  • Развитие на услуги във всички сектори;
  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  • Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.
Допустими разходи:
  • Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини, съоръжения и оборудване, както и специализиран софтуер за развитие на неземеделски дейности в селските райони
Процент на финансовата помощ:

Интензитет и размер на помощта: до 50% от общите допустими разходи;

Размер на финансовата помощ:

Максимален размер на допустимите разходи по проекта: 400 000 евро;

Минимален размер на допустимите разходи по проекта: 10 000 евро;

Срокове за кандидатстване:

Очакван прием юни - август 2023 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com