Преход към кръгова икономика

Основна цел на програмата:
Подпомагане на предприятията за преход към кръгова икономика чрез въвеждане на кръгови модели на производство и потребление, стандартизиране в областта на околната среда и насърчаване на технологии, свързани с рециклиране и повторна употреба на отпадъци, ремонт и използване на продукти на биологична основа.
Кой може да кандидатства:
 • Микро, малки и големи от сектор C „Преработваща промишленост”, вкл. партньорство между тях за целите на постигане на промишлена симбиоза.
Какво финансира програмата:
 • Проекти, свързани с технология за преработка на отпадъци в предприятията, образувани от собствената им дейност, включително текстил, полимерни и каучукови отпадъци, електроуреди и др.
 • Дейности, свързани с ограничаване и намаляване на пластмасовите опаковки и пластмасовите изделия за еднократна употреба, внедряване на технологии за осигуряване на съответствие на пластмасовите изделия с европейските изисквания за пластмасите за еднократна употреба, внедряване на многократни и алтернативни продукти и материали, вкл. биоразградими/рециклируеми/зелени опаковки.
 • Дейности, свързани с намаляване на използваните суровини и материали, използване на алтернативни такива, както и на естествени и възобновяеми биоресурси вместо синтетични суровини в производството с цел намаляване на отпадъчния отпечатък върху природните ресурси и преход към биоикономика, в това число дейности по преработка на етерични масла и масла от растения в лекарства, хранителни добавки и др.; заместване на материали на фосилна основа с такива на биологична основа, рециклируеми и морски биоразградими материали; методи за биорегенерация в съответните вериги за създаване на стойност. Не е допустимо финансиране на производители на биоресурси като етерични масленодайни растения, дървесина и т.н.
 • Дейности, свързани с подобряване качеството на продуктите и тяхната устойчивост, в това число подпомагане на предприятията за въвеждане на екологични стандарти спрямо входящи материални потоци, схеми за намаляване на химичните консерванти в храните, премахване на опасни вещества, удължаване на живота на продуктите.
 • Подобрения в информираността на крайния потребител за веригата на производство, в това число етикетиране с ключови характеристики - CO2, вложен в производството, използвана вода, наличие на биобазирани продукти и др.
Допустими разходи:
 • Физически капитал (закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи);
 • Труд (разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ ресурсната ефективност и въглеродната интензивност на предприятието и възможните решения за подобряването им);
 • Технология (разходи за придобиване на НМДА – специализиран софтуер и компютърни приложения)
Процент на финансовата помощ:
Интензитет на помощта:
 • 50% от общите допустими разходи за микро, малки и средни предприятия;
 • 30% от общите допустими разходи за големи предприятия;
Размер на финансовата помощ:
Максимален размер на помощта:
 • За микро предприятия до 350 000 лв.;
 • За малко предприятия до 550 000 лв.;
 • За средни предприятия до 750 000 лв.;
 • За големи предприятия до 1 000 000 000 лв.
Срокове за кандидатстване:

Очаква се мярката да стартира Декември 2022 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com