Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

Основна цел на програмата:
Да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.
Кой може да кандидатства:
 • Микро, малки, средни и големи предприятия от сектор C „Преработваща промишленост”, регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г., които да са реализирали минимум следните нетни приходи от продажби през 2022 г. в зависимост от категорията на предприятието кандидат, както следва:

- Микро предприятия (до 9 души персонал) ≥ 170 000 лева;
- Малки предприятия (м/у 10 и 49 души персонал) ≥ 550 000 лева;
- Средни предприятия (м/у 50 у 249 души персонал) ≥ 950 000 лева;
- Големи предприятия (над 250 души персонал) ≥ 3 000 000 лева;

ВАЖНО: По настоящата процедура кандидатите могат да участват индивидуално или съвместно с партньори. Допустими по процедурата са само партньори, които отговарят на всички критерии за допустимост на кандидатите, както и на всички останали условия.

Условия за допустимост на проектите
 • Ще се финансират само дейности, които осигуряват въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:

1) Намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:

- подготовка за повторно използване и/или рециклиране и/или други дейности за преработка на отпадъците от производствената дейност и последващото им влагане като суровина в производствени процеси, и/или

- намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа, и/или

- намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа.

2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

- заместване на пластмасови продукти (включително опаковки от пластмаса) за еднократна употреба с алтернативни продукти и/или опаковки за многократна употреба, биоразградими, компостируеми, биобазирани изделия и опаковки, и/или
- намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в продукти и/или опаковки за еднократна употреба, и/или
- елиминиране или ограничаване използването на опаковки от пластмаса, или заместване на композитни опаковки (включващи в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки).

3) Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии за:

- влагане на ресурси с биологичен произход (например заместване на синтетични суровини или ресурси на фосилна основа с такива с биологичен произход).

4) Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

- постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите за тях екологични стандарти и/или продуктови изисквания (които към момента на кандидатстване не са постигнати), произтичащи от европейското и/или национално законодателство в областта на опазването на околната среда.

5) Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

- производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната ефективност на същия продукт от дейността, за която е заявена подкрепа преди внедряването на съответната технология).

ВАЖНО: В допълнение на задължителните направления, посочени в точки от 1) до 5), по-горе, проектите могат да включват, но не е задължително и дейности по следното направление:

6) Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии за:

- използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или
- повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или
- заместване или повишаване използването на суровини за многократна употреба и/или намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), и/или
- елиминиране на необходимостта от опаковки (различни от пластмасовите опаковки) или заместване на композитни опаковки (които не включват в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки), и/или
- заместване или намаляване употребата на опасни вещества , влагани в произвежданите продукти, и/или
- осигуряване на многократната или повторна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или
- осигуряване на възможности за модернизация и поправка на продуктите – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или
- увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

Допустими разходи:
 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА);
 • Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА) – до 50% от общите разходи по проекта;
Процент на финансовата помощ:

Интензитет на помощта по режим „минимална помощ“ (de minimis):

 • Микро и малки и средни предприятия - 50%;
 • Големи предприятия– 30%;

Интензитет на помощта по режим „Регионална помощ“:

Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS-2)

 • Микро и малки предприятия – 50%;
 • Средни предприятия – 50%;
 • Големи предприятия – 35%;

Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

 • София град (столица): 40%;
 • София област: 50%;
 • Област Благоевград: 50%;
 • Област Перник: 40%;
 • Област Кюстендил: 45%.

Средни предприятия

 • София град (столица): 30%;
 • София област: 50%;
 • Област Благоевград: 50%;
 • Област Перник: 30%;
 • Област Кюстендил: 35%.

Големи предприятия

 • София град (столица) и Област Перник: 20%;
 • София област, Област Благоевград и Област Кюстендил: 25%.
Размер на финансовата помощ:
Минимален размер на помощта:
 • 70 000 лв. независимо от категорията предприятие


Максимален размер на помощта:
 • За микро предприятия до 350 000 лв.;
 • За малко предприятия до 550 000 лв.;
 • За средни предприятия до 750 000 лв.;
 • За големи предприятия до 1 000 000 000 лв.
Срокове за кандидатстване:

Срокове за кандидатстване: 16:30 часа на 03.10.2023 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com