Адаптирана работна среда

Основна цел на програмата:
Предоставяне помощ на предприятията за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към промените в работната среда. Предвидените дейности се очаква да допринесат за подобряване на здравословната и безопасна работното среда в предприятията, което е ключов елемент за постигането на устойчиви условия на труд за всички работници, спомагайки за намаляване на рисковете за здравето на работното място и за подобряване на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд.
Кой може да кандидатства:

Предприятия регистрирани по търговския закон, които разполагат със финансов капацитет и

 • имат опит в изпълнението на поне една от дейностите, включени в проектното предложение
   или
 • имат приключил поне един проект, финансиран със средства от ЕС, националния бюджет или други донори;
Допустими разходи:

Разработване и прилагане на "зелени" модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на "зелени" карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на "зелени" модели на организация на труд.

ВАЖНО: Задължителна дейност - до 200 лв. на участващо в дейността лице от целевата група, но не повече от 20 000 лв. общо за цялата дейност.

 • Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и "ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве" - психологична подкрепа;
 • Закупуване на лични предпазни средства и специално работнооблекло;
 • Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;
  ВАЖНО: Замяната на едно производствено (работно) оборудване с друго, дори, в случай че новото осигурява по-безопасни или здравословни условия за работещите лица, не е допустимо по процедурата, тъй като се счита за оборудване, необходимо за основната дейност на предприятието.
 • Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.;
  ВАЖНО: Не е допустима замяната на съществуващи части от оборудване в помещенията за отдих, хранене и спорт с нови от същия вид оборудване (напр. подмяна на маси, столове, печки и др. кухненско обзавеждане и оборудване, подмяна на спортни уреди и др.). Допустимо е закупуване на нови по вид артикули, с които помещенията не са разполагали до момента.
 • Разходите за възнагражденията на персонала по администриране на проекта - ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните разходи, свързани с управлението на проекта (режийни разходи, консумативи и материали, разходи за командировки на екипа, разходи за информация и комуникация и др.).
  ВАЖНО: Задължителна дейност – до 10% от допустимите разходи по проекта
Процент на финансовата помощ:

Микро, малки и средни предприятия (до 250 души персонал) - 100% от общите допустими разходи;

Големи предприятия (над 250 души персонал) – 80% от общите допустими разходи;

Размер на финансовата помощ:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 50 000 лв.;

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 391 166 лв.

Срокове за кандидатстване:

5 Януари 2024 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com