Внедряване на иновации в предприятията

Основна цел на програмата:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез внедряване на иновации в тематичните области на ИСИС 2021-2027
Кой може да кандидатства:
Съществуващи предприятия (микро, малки, средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация), които са търговци по смисъла на Търговския закон
Допустими разходи:

Подкрепа за въвеждане на иновации от страна на МСП в тематичните области на ИСИС 2021-2027, която може да включва:

  • Инвестиционни разходи за закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи (ДМА и ДНА);
  • Разходи за услуги.
Процент на финансовата помощ:

До 45% от общите допустими разходи;

Размер на финансовата помощ:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 50 000 лв.;

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 700 000 лв.

Изисквания към проекта:

Изпълнението на проекта следва да води до пазарна реализация на иновационен продукт или услуга, попадаща в обхвата на тематичните области на ИСИС 2021-2027:

  • „Информатика и ИКТ“
  • „Мехатроника и микроелектроника”
  • „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии"
  • „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии"
  • „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика
Срокове за кандидатстване:

15 Февруари 2024 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com