Разработване на иновации в предприятията

Основна цел на програмата:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на ИСИС 2021-2027
Кой може да кандидатства:
Съществуващи предприятия (микро, малки, средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия);
Допустими разходи:

Подкрепа за вътрешна за предприятието развойна дейност/иновации, които може да включва:

  • Разходи за външни услуги (например: измервания и тествания на даден продукт или технология);
  • Разходи за оборудване и инструменти;
  • Разходи за възнаграждения на персонала;
  • Оперативни разходи.
Процент на финансовата помощ:

До 60% от общите допустими разходи

Размер на финансовата помощ:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 50 000 лв.;

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 500 000 лв

Изисквания към проекта:

Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, попадаща в обхвата на тематичните области на ИСИС 2021-2027

  • „Информатика и ИКТ“
  • „Мехатроника и микроелектроника”
  • „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии"
  • „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии"
  • „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика"
Срокове за кандидатстване:

Срок за кандидатстване 15.05.2024 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com