Програми

Полезна информация

Изчисляване на икономическия размер на земеделско стопанство – Стандартен производствен обем (СПО)
Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) е стратегически документ, чрез които България заявява своята визия за промяна в политиката и преодоляване на социално-икономически предизвикателства.
От общо 264 общини в България, 231 са определени за селски общини. Всички населени места в дадена селска община влизат в списъка на селските райони.
Приоритетни сектори за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“
Списък на населени места и курортни селища с развит масов туризъм, за които няма да бъдат подпомагани проекти за туристически обекти по смисъла на Закона за туризма
Критериите за определяне на вида предприятие са два:средносписъчен брой на персонала и финансов критерий.
Списък с общините, чиято територия е с висок и среден риск от горски пожари
“Минимална помощ" или de minimis, представлява финансова помощ, която не нарушава или не застрашава в голяма степен конкуренцията, поради минималния си размер.
Списък на общините с висока лесистост
Списък с районите за планиране в България и областите попадащи в тях