Полезна информация

При избора на подходяща процедура за кандидатстване фирмите трябва да подходят много отговорно и да съобразят няколко основни фактора.
Изчисляване на икономическия размер на земеделско стопанство – Стандартен производствен обем (СПО)
Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) е стратегически документ, чрез които България заявява своята визия за промяна в политиката и преодоляване на социално-икономически предизвикателства.
От общо 264 общини в България, 231 са определени за селски общини. Всички населени места в дадена селска община влизат в списъка на селските райони.
Приоритетни сектори за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“
Критериите за определяне на вида предприятие са два:средносписъчен брой на персонала и финансов критерий.
“Минимална помощ" или de minimis, представлява финансова помощ, която не нарушава или не застрашава в голяма степен конкуренцията, поради минималния си размер.
Списък с районите за планиране в България и областите попадащи в тях