Европейско финансиранe за подобряване на работната среда през октомври

Вече са ясни условията по една от най-очакваните от бизнеса програми, след като Министерството на труда и социалната политика обяви през август за обществено обсъждане документацията за кандидатстване по процедура „Адаптирана работна среда“.


Основната цел на програмата е да подпомогне предприятията за подобряване на здравословната и безопасна работна среда и адаптиране на работните места към новите предизвикателства, свързани със заетостта. Финансирането е насочено към предприятия осъществяващи дейност в почти всички сектори на икономиката, с изключение на рибарството и аквакултурите, както и първичното производство, преработката и търговията на селскостопански продукти. Кандидатите трябва да могат да докажат, че имат опит в изпълнението на поне една от дейностите, включени в проектното предложение или имат приключил поне един проект, финансиран със средства от ЕС.Безвъзмездното финансирането ще бъде в размер на 100% от допустимите разходи за микро, малки и средни предприятия, и до 80% за големи предприятия, а максималният в размер на един проект е фиксиран на 391 166 лв.

Ще се финансират следния тип разходи:

1) Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
2) Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;
3) Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.;
4) Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място, както и на ефектите от Covid пандемията върху менталното здраве - психологична подкрепа

Всички проектни предложения задължително трябва да включват дейност по разработване и прилагане на "зелени" модели на организация на труд, изготвяне на "зелени" карти за организация на работни процеси и обучение на персонала насочено към внедряване на "зелените" модели на организация на труд. Също така, до 10% от допустимите разходи трябва да бъдат задължително изразходени за възнагражденията на персонала ангажиран с администриране и управлението на проекта.

Кандидатстването ще бъде електронно през Информационната система - ИСУН, като се очаква официалния прием да стартира октомври месец.

Повече информация за допустимите разходи и изискванията към кандидатите, може да видите тук.


Ако процедура „Адаптирана работна среда” представлява интерес за Вас, екипът на „Приорити Консултинг” ООД предлага безплатна предварителна оценка за допустимост и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране.


Свържете с нашите експерти на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Още новини