Нова процедура подкрепяща внедряването на енергийно ефективни технологии ще стартира до края на март
Фотография: socialistsanddemocrats.eu

Какви програми ще стартират по „Плана за възстановяване и устойчивост“ през 2022г

„Планът за възстановяване и устойчивост“ (ПВУ) на България бе одобрен от Европейската Комисия в началото на април тази година, след дълга и сложна процедура, която включваше три поредни връщания за преработка. Сега страната ни ще опита да навакса близо едногодишно забавяне, като обяви оптимален брой програми до края на годината. В настоящия материал ще разгледаме само процедурите за безвъзмездна финансова помощ насочени към частния сектор. Информацията е взета и синтезирана от финалния вариант на ПВУ и проектните фишове към него качени на https://www.nextgeneration.bg

Първа по време и с най-голям интерес се очаква процедура „Технологична модернизация“. Целта на процедурата е да подпомогне българските микро, малки и средни предприятия да повишават ефективността на производствените си процеси и намалят производствените разходи, чрез закупуване на нови машини, оборудване и специализиран софтуер. Кандидатите трябва да имат поне три приключили финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г.) и да развиват своята основна дейност в сектор С „Производство“. Интензитета на безвъзмездната финансова помощ ще бъде до 50% от стойността на проекта, а максималния размер на финансирането ще бъде както следва: 1) до 200 000 лв. за микро предприятия; 2) до 300 000 лв. за малки предприятия и 3) до 391 166 лв. за средни предприятия. Очаква се процедурата да стартира края на юни - началото на юли тази година.

За периода юли-август е планувана програма „Подкрепа за инвестиции за комбиниране на възобновяеми източници за електрическа енергия със съоръжения за локално съхранение“. Ще се финансира придобиването на активи, свързани с инсталиране на системи за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравноморен режим на работа. Финансирането отново ще бъде до 50% от стойността на проекта. Допустими кандидати ще бъдат микро, малки и средни предприятия от всички сектори с изключение на предприятията от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и сектор А „Селско, горско и рибно стопанства“. Изискванията на процедурата ще бъдат капацитетът на инсталираната мощност на индивидуален проект да не надвишава 1 MW и да бъде само за собствени нужди.

Септември 2022 г. е предвидено да се обяви и ваучерна схема „ИКТ решение за киберсигурност в МСП“, чиято цел е да помогне достъпа малкия бизнес до информационни и комуникационни технологии и услуги. Ще бъде допустимо да се кандидатства, както за закупуване на компютри и хардуерни устройства, така и за специализиран софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, информационна и киберсигурност. Ще се финансират и разходи за труд свързани с дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др. Разходите по програмата ще се покриват на 100% от програмата в максимален размер до 30 000 лв. Не се очаква да има ограничения към кандидатите свързани със сектора им на икономическа дейност.

Очаквайте скоро на сайта ни подробна информация свързана с първата предстояща процедура – „Подобряване на производствения капацитет“.

Още новини