BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Основна цел на програмата:
Предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление до 1 MW (мегават), комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

ВАЖНО: Мярката е насочена единствено към слънчева фотоволтаична енергия и има като задължителен елемент придобиването на технологии и съоръжения за съхранение, което допринася за баланса в произведената мощност и подпомага преодоляването на един от недостатъците на възобновяемите източници, а именно непостоянното производство.

Кой може да кандидатства:

Микро, малки, средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация,които имат минимум три приключени финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г) и които да са реализирали минимум следните нетни приходи от продажби за финансовата 2021 г., както следва:

 • Микро предприятия ≥ 80 000 лева;
 • Малки предприятия ≥ 200 000 лева;
 • Средни предприятия, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 800 000 лева;
 • Малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 3 000 000 лева.
 • Допустими са всички сектори на икономическа дейност с изключение на предприятията от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“ и сектор K „Финансови и застрахователни дейности“; сектор О „Държавно управление“, сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели; и сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“;
Допустими разходи:
 • разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
 • разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
 • разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада на сграда или върху недвижим имот към нея;
 • разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер

ВАЖНО:Всички посочени разходи следва да са необходими и пряко свързани с изгражданите фотоволтаични системи в комбинация с батерии

Процент на финансовата помощ:
Интензитет на помощта: от 35% до 50% от общо допустимите разходи по проекта в зависимост от региона и категорията на предприятието, както следва:
 • Микро и малки предприятия – 50% (независимо от местоположението на компанията);
 • Средни предприятия извън Югозападен регион на планиране – 50%;
 • Средни предприятия попадащи в Югозападен регион на планиране – 45%;
 • Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация звън Югозападен регион на планиране – 45%;
 • Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация попадащи в Югозападен регион на планиране – 35%;
Размер на финансовата помощ:
Бюджет на процедурата:
 • Минимален размер на помощта: 75 000 лв.
 • Максимален размер на помощта: 1 000 000 лв.

ВАЖНО: Процедурата има фиксирана максималната допустима цена за изграждане на фотоволтаична система в комбинация с батерии в размер на до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение.

Изисквания към проекта:

ВАЖНО УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТИТЕ

 • В зависимост от степента на проектна готовност на проекта, кандидатът следва да представи изготвен от лице с проектантска правоспособност: - Идеен проект (ако за обект/ите на интервенция няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване) или Технически/работен проект (за обекти в пълна степен на проектна готовност).
 • Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на проекта не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW;
 • Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по проекта. Допустими са и следните варианти: батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 2 (два) часа за поне 50% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, или батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, и т.н Батериите задължително следва да бъдат свързани към изградената по настоящата процедура фотоволтаична система, и да съхраняват енергия от нея;
 • Изградените по настоящата процедура фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия в комбинация със съоръжения за локално съхранение на енергия (батерии) следва да отговарят най-малко на техническите изисквания, посочени в Приложение 14 (ще откриете в приложение към мейла);
 • Инвестицията трябва да се изпълняват върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота;
 • Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда/имот, която/който е изцяло собственост на кандидата. В случай на сграда, същата следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване или фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда, за която единствено кандидатът има учредено право на строеж. Сградата, за която има учредено право на строеж, следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване;
 • Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии;
Срокове за кандидатстване:

Срокове за кандидатстване: до 16:30 ч. на 15.05.2023 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com