Подкрепа за инвестиции за комбиниране на възобновяеми източници за електрическа енергия със съоръжения за локално съхранение

Основна цел на програмата:
Подпомагане на комбинацията от нови ВЕИ за собствени нужди с местни съоръжения за съхранение на електрическа енергия в зависимост от подходящо технологично решение за съответните проекти. В тази връзка на МСП по настоящата мярка ще бъде осигурена възможност за придобиване на активи, свързани с инсталиране на системи за електрическа енергия от ВИ за собствено потребление, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравноморен режим на работа.
Кой може да кандидатства:
  • Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия за кооперациите със седалище в България, със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация от всички сектори с изключение на предприятията от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и сектор А Селско, горско и рибно стопанство.
Допустими разходи:
  • Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР);
  • Физически капитал (закупване на машини и съоръжения);
  • Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги);
  • Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер)

ВАЖНО:Предвижда се капацитетът на инсталираната мощност на индивидуален проект да не надвишава 1 MW

Процент на финансовата помощ:
Интензитет на помощта:
  • 50 % от общите допустими разходи;
Размер на финансовата помощ:
Бюджет на процедурата:
  • 400 000 000 лв.
Срокове за кандидатстване:

Очаква се мярката да стартира Ноември 2022 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com