ИКТ решения и киберсигурност в МСП

Основна цел на програмата:
Да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия
Кой може да кандидатства:

Микро, малки, средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, който имат минимум три приключени финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г), през които да са реализирали минимум следните нетни приходи от продажби за финансовата 2021 г., както следва:

  • Микро предприятия (до 9 души персонал) ≥ 41 000 лева;
  • Малки предприятия (м/у 10 и 49 души персонал) ≥ 82 000 лева;
  • Средни предприятия (м/у 50 у 249 души персонал) ≥ 123 000 лева;

НЕ могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори:

сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;
сектор В „Добивна промишленост“;
сектор F „Строителство“;
сектор Р „Образование“;
Q 87 „Медико-социални грижи с настаняване“
Q 88 „Социална работа без настаняване“
J 62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J 63 „Информационни услуги“

Допустими дейности:

Услуги и решения от следните три групи:

  • Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
  • Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
  • Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

* Подробно описание на допустимите дейности в приложения списък:

СПИСЪК НА ДОПУСТИМИТЕ УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ

Процент на финансовата помощ:
Интензитет на помощта: 100 % от общите допустими разходи;
Размер на финансовата помощ:
Максимален размер на помощта: до 20 000 лв.;
Срокове за кандидатстване:

Очаква се мярката да стартира първата половина на октомври 2022 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com