ИКТ решения и киберсигурност в МСП

Основна цел на програмата:
Бърз и ефективен начин да се подпомогне достъпа на предприятията до информационни и комуникационни технологии и услуги.
Кой може да кандидатства:
  • Микро, малки или средни предприятияпо смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия за кооперациите със седалище в България
Допустими разходи:
  • Физически капитал (закупуване на компютри, хардуер)
  • Труд (разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др. подобни)
  • Технология (разходи за придобиване на НМДА – софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, информационна и кибер сигурност и др.)
Процент на финансовата помощ:
Интензитет на помощта: 100 % от общите допустими разходи;
Размер на финансовата помощ:
Максимален размер на помощта: до 30 000 лв.;
Срокове за кандидатстване:

Очаква се мярката да стартира септември 2022 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com