Технологична модернизация

Основна цел на програмата:
Да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.
Кой може да кандидатства:
  • Микро, малки, средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, който имат минимум три приключени финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г), през които да са реализирали минимум следните нетни приходи от продажби в зависимост от категорията на предприятието кандидат, както следва:

- Микро предприятия (до 9 души персонал) ≥ 210 000 лева;
- Малки предприятия (м/у 10 и 49 души персонал) ≥ 750 000 лева;
- Средни предприятия (м/у 50 у 249 души персонал) ≥ 3 000 000 лева.

  • Да развиват основната си дейност в някой следните сектори по КИД-2008:

Високотехнологични производства:

C21 Производство на лекарствени вещества и продукти
C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Средно към високотехнологични производства:

C20 Производство на химични продукти
C27 Производство на електрически произведения
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
C30 Производство на превозни средства, без автомобили

Други производства:

Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:

J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
J60 Радио- и телевизионна дейност
J61 Далекосъобщения
J62 Дейности в областта на информационните технологии
J63 Информационни услуги
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
M72 Научно-изследователска и развойна дейност

Регионалните приоритетни сектори:

C10 Производство на хранителни продукти
C11 Производство на напитки
C13 Производство на тъкани
C14 Производство на облекло
C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
C24 Производство на основни метали
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
C31 Производство на мебели
C32 Производство, некласифицирано другаде
C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
J58 Издателска дейност

Допустими разходи:
  • Разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
  • Разходи за закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващ:

- разходи за придобиване на специализиран софтуер;
- разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи.

ВАЖНО: Разходите за ERP/CRM/МОМ/МЕS системи не трябва да надвишават общо 50 000 лева.

Процент на финансовата помощ:
Интензитет на помощта: До 50% от допустими разходи по проекта и се определя в зависимост от категорията предприятие, районът на инвестицията и избраната инвестиционна помощ.
Размер на финансовата помощ:
Максимален размер на помощта:
  • За Микро предприятия до 200 000 лв., но не повече от 40% от реализираните нетни приходи от продажби за 2019 г, 2020 г. и 2021 г.;
  • За Малки предприятия до 350 000 лв. но не повече от 25% от реализираните нетни приходи от продажби за 2019 г, 2020 г. и 2021 г.;
  • За Средни предприятия до 600 000 лв. но не повече от 10% от реализираните нетни приходи от продажби за 2019 г, 2020 г. и 2021 г.;
Срокове за кандидатстване:

Краен срок за кандидатстване: 21.09.2022 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com