Европейски програми за бизнеса през 2018 г.

Европейски програми за бизнеса през 2018 г.

През 2018 г. чрез фондовете на Европейския съюз ще бъдат обявени над 40 процедури за набиране на проектни предложения насочени към публичния, неправителствения и частния сектор. Предвидените за българските компании програми определят 2018-а като година с разнообразни възможности за подобряване на инвестиционния климат у нас. В следващите редове ще представим накратко най-атрактивните мерки, насочени към бизнес и неговото развитие.

Акцентът по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъде върху две мерки. Годината ще стартира с нашумялата последните месеци процедура „Насърчаване на предприемачеството“. Програмата е насочена към стартиращи предприятия, развиващи своята основна дейност в приоритетни сектори на “Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия”. Мярката е изключително атрактивна, заради високия процент безвъзмездно финансиране (80%) и широкия обхват на допустимите дейности. Максималното финансиране за един проект може да достигне до 200 000 лева. Допустими ще бъдат разходите за закупуване на оборудване и специализиран софтуер, заплати към експертния персонал, наем на помещения, изработка на интернет сайт и др. В момента тече повторна процедура по обществено обсъждане на документацията, като се очаква окончателните условия за допустимост и методика за оценка, да бъдат фиксирани до края на тази година. А приемът да започне през януари 2018 г.

През април се очаква да бъде открита и процедурата „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за малки и средни предприятия (МСП) и Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)“. Тази програма обединява и надгражда две от най-добре работещите и очаквани процедури: „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и „Развитие на управленския капацитет в МСП“. Допустими кандидати ще бъдат малки и средни предприятия с поне три приключили финансови години, развиващи своята основна дейност в сферата на високотехнологичното производство и интензивните на знание услуги. Ще може да се кандидатства за закупуване на нови машини и специализирано оборудване за подобряване на производствения процес, както и за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процеси в предприятията (ERP и CRM системи). Лимитът на заявените разходи може да достигне до 500 000 евро. Подкрепата, която ще бъде получена, е в размер от 25% до 70%, в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и вида на инвестициите, за които то участва.

„Програма за развитие на селските райони“ е един от основните инструменти, чрез които европейско финансиране достига до земеделските производители и бизнеса в селските райони. През 2018 г. се очаква да настъпят съществени промени при приема на проекти по всички мерки от програмата. Подаването на проектите ще става изцяло електронно, през „Информационната система за управление и наблюдение“ – ИСУН 2020. Именно преминаването към тази изцяло нов модел на работа за „Държавен фонд земеделие“, доведе до отлагане на част от обявените за 2017 г. мерки, които се очаква да стартират още в началото на 2018 г.

С променена методика за оценка и намален бюджет в началото на годината ще стартира вторият и последен прием мярка – 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”. По нея ще могат да кандидатстват юридически лица, земеделски производители и преработватели. Финансирането е предназначено за инвестиции в оборудване, машини и сгради за преработка на земеделски продукти. Размерът на разходите, за които ще може да се кандидатства е до 2 млн. евро и 50% от допустимите разходи.

През първото тримесечие на идната година ще бъде отворена и една от най-важните за горския сектор мерки - 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизирането и търговията на горски продукти“. Тя ще финансира инвестиции в оборудване, машини и сгради, предназначени за преработка на горски продукти, както и подобряване на икономическата стойност на горите. Подпомагането може да достигне до 500 000 евро или до 50% от разходите, за които се кандидатства, а допустими кандидати са физически и юридически лица, собственици на горски територии, малки и средни предния, общини и горски стопанства.

Многократно отлаганата и предизвикваща силен интерес мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, която цели да подпомогне развитието на неземеделски дейности със съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони е с обявен прием от април до юни. Приоритетно се очаква да бъдат разглеждани проекти на действащи предприятия в сферата на услугите, производството или преработката на неземеделски продукти. Подпомагането, което фирмите могат да получат е в размер до 200 000 евро, като се очаква безвъзмездното финансиране да бъде в размер на 50% от общата стойност на проекта. Все още не ясно дали от Фонд земеделие няма да въведат ограничения за кандидатстващите с концепция за къща за гости, предвид много сигнали и съмнения за злоупотреби с този тип проекти от предходния прием по мярката.

През 2018 г. оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще предлага целево финансиране единствено към конкретни бенефициенти – държавни учреждения, неправителствения сектор и големите синдикални асоциации. Въпреки изключването на бизнеса, като допустим кандидат по тази програма, следващата година се очертава като доста интересна и с благоприятни възможности за европейско финансиране насочено към българските компании.

За повече информация свързана с предстоящите програми, етапите на подготовка на проекта и подробна консултация съобразена с вашите специфични нужди, може да се свържете с нашите експерти на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Още новини