Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”

Основна цел на програмата:
 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Развитие на услуги във всички сектори;
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.
Кой може да кандидатства:

Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Условия за допустимост на проектите
 • Инвестицията да се осъществява в селски район;
 • Ако кандидатът е земеделски производители, стопанството му трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
 • Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси с развит масов туризъм.
Приоритет при оценяването на проектите ще има за такива, които:
 • Се реализират на територията на северозападна България;
 • Предвиждат разкриването на нови работни места;
 • Кандидатсващата организация има три години опит в дейността, която смята да развива по проекта;
Какво финансира програмата:
 • Изграждане или подобренията на недвижимо имущество;
 • Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
 • Хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
 • Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси за развит масов туризъм. Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.
Процент на финансовата помощ:
До 50% от общите разходи на проекта.
Размер на финансовата помощ:
Минимална стойност: 10 000 евро
Максимална стойност: 200 000 евро
Срокове за кандидатстване:
Очаква се мярката да стартира май/юни 2018 г. със срок за кандидатстване три месеца