Подобряване на производсвения капацитет в МСП

Кой може да кандидатства:
Микро, малки или средни предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в България;
Компании с минимум 3 приключени финансови години, през които да са реализирали нетни приходи от продажби общо за (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието кандидат, както следва:
− Микро предприятия ≥ 210 000 лева;
− Малки предприятия ≥ 750 000 лева;
− Средни предприятия ≥ 3 000 000 лева;
Да развиват основната си дейност в следните
Допустими разходи:
Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи/ДМА/;
Закупуване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) до 200 000 лв.
Процент на финансовата помощ:
микро и малки предприятия за дейности извън Югозападен район
до 70%;
средни предприятия за дейности извън Югозападен район
до 60%;
микро и малки предприятия за дейности в Югозападен район
до 45%;
средни предприятия за дейности в Югозападен район
до 35%;
Интензитет на помощта при избран режим „de minimis”
до 70%
Размер на финансовата помощ:
за микро предприятия
от 100 000 до 500 000 лева
за малки предприятия
от 100 000 до 750 000 лева
за средни предприятия
от 100 000 до 1 000 000 лева
за проекти по режим de minimis
от 100 000 до 391 166 лева
Критерии за оценка на проектните предложение

Приоритет при оценката на проектните предложение ще получат кандидати, които:

са финансово стабилни, с добър марж на печалба, висока брутна добавена стойност, експортна реализация и ниска дългосрочна задлъжнялост;
имат инвестиционна дейност за последните три години, съизмерима със заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
нямат реализирани предишни проекти по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност;
са регистрирани (имат седалище) и развиват дейността, за която кандидатстват, на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград.
Срокове за кандидатстване:
Очакван старт на процедурата:
Ноември месец 2018 г. със 5 месеца срок за кандидатстване