Подобряване на производсвения капацитет в МСП и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ

Основна цел на програмата:
Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.
Кой може да кандидатства:
  • Микро, малки или средни предприятия с минимум 3 приключени финансови години(2014, 2015, 2016),
    които развиват своята основната си дейност в някои от следните
Допустими разходи:
  • Дейности за подобряване на производствения капацитет - закупуване и въвеждане в експлоатация на машини, съоръжения и оборудване, и софтуер;
  • Дейности за въвеждане на системи за управление и постигане на съответствие - разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти
  • Дейности за използване на ИКТ услуги за управление на бизнеса - разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, като софтуери за управление на ресурсите в предприятията (ERP системи); управление на работата с клиенти (CRM системи) и др.
  • Дейности за визуализация на проекта
Процент на финансовата помощ:

Между 35-70% от общо допустимите разходи по проекта.

Точния процент се определя от вида предприятие (микро, малко или средно) и мястото на изпълнение на проекта;

Размер на финансовата помощ:
Минимален размер на помощта 100 000 лева
Максимален размер на помощта 1 000 000 лева
Срокове за кандидатстване:
Очакван старт на процедурата: септември месец 2018 г. с два крайни срока за кандидатстване;