Подобряване на производсвения капацитет в МСП и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ

Основна цел на програмата:
Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.
Кой може да кандидатства:
  • Микро, малки или средни предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в България;
  • Компании с минимум 3 приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) , които да развиват основната си дейност в следните сектори по КИД-2008:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“;

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“;

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

J60 „Радио- и телевизионна дейност“;

J61 „Далекосъобщения“;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

J63 „Информационни услуги“;

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

Допустими разходи:
  • Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи/ДМА/;
  • Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи /ДНА/;
  • Разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството;
  • Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса.
Процент на финансовата помощ:
Между 25-70% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност.
Размер на финансовата помощ:
За микро предприятия от 100 000 до 500 000 лева
За малки предприятия от 200 000 до 750 000 лева
За средни предприятия от 300 000 до 1 000 000 лева
Срокове за кандидатстване:
Очакван старт на процедурата: Април 2018 г.