Насърчаване на предприемачеството

Основна цел на програмата:
Създаване и развитие на нови предприятия в специфични сфери, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства и секторите на Национална стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия (НСНМСП)
Кой може да кандидатства:

Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, които отговарят на следните условия:

 • Микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите с по-малко от две приключили финансови години(регистрирано след 31.12.2016 г.), при които над 50% от собствеността се притежава от едно физическо лице-предприемач.
  Важно: Към датата на кандидатстване, предприемачът не трябва да има участие в управлението или да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец.
 • Отговарят на условията за независимо предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия към датата на кандидатстване;
 • Кандидати, трябва да имат записан капитал равен на минимум 20% от общо допустимите разходи по проекта;
 • Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в следните области .
Приоритет при оценяването на проектите ще има за такива, които:
- проекти на жени предприемачи;
- проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени);
- проекти на социални предприятия;
- проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен регион за планиране;
Допустими разходи:
 • Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта;
 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на нови продукти (стоки или услуги);
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на нови продукти (стоки или услуги) - до 30 000 лв.;
 • Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на нови продукти (стоки или услуги);
 • Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, интернет) и разходи за офис консумативи - до 25 000 лв.;
 • Разходи за външни услуги (до 10% от общите разходи по проекта) за:
  - изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги);
  - разработване на технологии за производство на нови продукти (стоки);
  - изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на нови продукти (стоки или услуги);
  - създаване на интернет страница;
  - защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
 • Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на новите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лв.
 • Разходи за визуализация – до 2 000 лв.
Процент на финансовата помощ:
До 80 % от одобрените средства по проекта;
Размер на финансовата помощ:
Минимален размер на финансовата помощ: 50 000 лв.
Максимален размер на финансовата помощ: 200 000 лв.
Срокове за кандидатстване:
Очаква се програмата да стартира края на Май 2018 г. с два крайни срока за кандидатсване.