Процедура за изграждане на ВЕИ за собствени нужди ще стартира в началото на 2023 г.
Фотография: capital.bg

Процедура за изграждане на ВЕИ за собствени нужди ще стартира в началото на 2023 г.

Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“.

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства на бизнесите за изграждане на нови възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични системи) до 1 MW за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии). Произведеният със средства по проекта ток, който не влезе в потреблението на производствата, няма да може да се връща в електроразпределителната мрежа или да се търгува и продава.

Допустими кандидати могат да бъдат микро, малки и средни предприятия, малки дружества с до 499 служители и такива със средна пазарна капитализация с до 1500 служители от всички сектори на българската икономика с изключение на „Селско, горско и рибно стопанство“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Финансови и застрахователни дейности“ и част от секторите: „Производство на хранителни продукти” и „Производство на напитки”.

Минималният размер на безвъзмездната помощ ще е 100 000 лв., а максималният в размер на 1 млн. лв. Съфинансирането ще е от 35% до 50% в зависимост от региона и категорията на предприятието. Ще се покриват разходи за ДМА и софтуер, строително монтажни работи и консултантски услуги от инженерно-технически характер пряко свързани изгражданите фотоволтаични системи в комбинация с батерии.

Повече информация по критериите за допустимост на проектните предложения, може да видите тук.

Ако процедура „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ представлява интерес за Вас, екипът на „Приорити Консултинг” ООД предлага безплатна предварителна оценка за допустимост и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране.

Свържете с нашите експерти на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Още новини