Европейско финансиране за успешен старт на вашия бизнес

Европейско финансиране за успешен старт на вашия бизнес

До края на месец октомври се очаква да стартира процедурата в подкрепа на стартиращи предприятия в секторите от Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ?

Допустими по предстоящата процедура са микро, малки или средни предприятия, които имат по-малко от две приключени финансови години. Предвид сходния характер на процедурата с финансирането по Подмярка 6.4 от Програма за развитие на селските райони, по настоящата процедура няма да бъдат финансирани проекти на кандидати, микро предприятия със седалище на територията на селски район и дейности на територията на селски район.

КАКЪВ Е РАЗМЕРА НА РАЗХОДИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ЗАЯВИ ПО ПРОЕКТ?

Финансирането е в размер до 90%, минималната стойност на разходите е 50 000,00 лева, а максималният - 391 166,00 лева.

КАКВИ ДЕЙНОСТИ МОГАТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ ПО ПРОЕКТ?

1. Дейности за създаване и укрепване на административното тяло на кандидата;

2. Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги);

3. Дейности за визуализация на проекта.

КАКВИ РАЗХОДИ МОГАТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ ПО ПРОЕКТ?

1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) и на административен персонал – до 50% от общо допустимите разходи по проекта за квалифициран персонал и до 30 000 лева за административен персонал.

2. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 200 000 лева.

3. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 30 000 лева.

4. Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) - до 20 000 лева.

5. Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет) и разходи за офис консумативи.

6. Разходи за външни услуги за:

  • структуриране на бизнес модела на кандидата;
  • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги);
  • разработване на технологии за производство на продукти (стоки);
  • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продукти (стоки или услуги);
  • създаване на интернет страница на кандидата.

7. Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 20 000 лева.

8. Разходи за визуализация – до 2000 лева.

КАКВИ ЩЕ БЪДАТ КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА, ПО КОИТО ЩЕ БЪДАТ КЛАСИРАНИ ПРОЕКТИТЕ?

Критериите за оценка ще играят изключително важна роля при класирането и одобрението на проектите. На база получените точки по въпросните показатели, кандидатите с получен по-голям брой точки, ще имат по-висок шанс за финансиране. В предварително заложените условия, приоритет при оценката ще са дава на:

  • проекти на жени предприемачи;
  • проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени);
  • проекти на социални предприятия;
  • проекти, които се изпълняват на територията на северозападна България;

Можете да се запознаете подробно с КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА

КОГА СЕ ОЧАКВА ДА СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА?

Процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ се очаква да стартира в рамките на настоящата календарна година. След одобрение на проектите, кандидатите ще имат на разположение 18 месеца за изпълнение на предвидените дейности по проектите.

За повече информация свързана с етапите на подготовка на проекта и подробна консултация съобразена с вашите специфични нужди, може да се свържете с нашите експерти на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Още новини