Започна приемът по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
Фотография: theguardian.com

Започна приемът по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Стартира приемането на проектни предложения по две от процедурите на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 – BG05М20Р001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” и BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

Целта на процедурата „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” е да подпомогне децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани обществени групи/ и от семейства, търсещи или получили международна закрила. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 %, а крайният срок за подаване на проектни предложения (подписани с КЕП, през електронната система ИСУН 2020) е до 23:59 часа на 30.11.2015 г. Повече подробности може да намерите тук.

Процедурата „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ е насочена към учениците, произхождащи от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила. Финансирането отново е 100% за дейности в подкрепа на тяхната успешна професионална, социална и творческа реализация. Сроковете за кандидатстване са два – до 23:59 часа на 30.11.2015 г. и до 23:59 часа на 29.04.2016 г., като проектите отново ще се подават през електронната система ИСУН 2020. Повече подробности може да намерите тук.

Допустими кандидати и по двете процедури са общини (или райони на общини), юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, детски градини и общински училища с подготвителни групи, съгласно Закона за народната просвета (само за процедурата „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”), както и училища, съгласно Закона за народната просвета (само за процедурата „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”).

Още новини