Нова  процедура Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията се очаква да стартира до края на март

Нова процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” се очаква да стартира до края на март

Министерство на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане условията за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”.

Програмата има за цел да подпомогне предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им. Допустими кандидати ще бъдат предприятия от сектор C „Преработваща промишленост”, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. Процедура допуска възможността за кандидатстване самостоятелно или в партньорство. За да бъдат допустими проектните предложение трябва да водят до въвеждане на кръгови модели в едно или повече от следните направления:

1. Предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за подготовка за повторна употреба и преработка/рециклиране;

2. Намаляване на количеството суровини, влагани в крайните продукти, използване на алтернативни суровини, включително рециклирани и/или рециклируеми суровини, както и материали с биологичен произход;

3. Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба;

4. Производство на устойчиви продукти: продукти за повторна или многократна употреба, продукти с увеличени възможности за модернизация и поправка – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти, продукти с възможност за рециклиране или оползотворяване на отпадъците от тях след извеждането им от употреба.


Процедурата ще покрива разходи за закупуване на машини, оборудване и специализиран софтуер, пряко свързани и необходими за въвеждането на един или повече от изброените по-горе четири кръгови модели. Минималният размер на безвъзмездната помощ ще е 70 000 лв., а максималният в размер се определя в зависимост от категорията на предприятието кандидат и може да достигне до 1 мл. лева. Максималният процент на помощта е до 50% от разходите по проекта в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието и мястото на изпълнение на инвестицията. Финансирането по програмата ще по линия на „Национален план за възстановяване и устойчивост“ и кандидатстването ще се осъществява електронно през Информационната система - ИСУН 2020. Общественото обсъждане на условията по програмата ще продължи до 02.03.2023 г., а официалния прием се очаква да стартира до края март.


Повече информация по критериите за допустимост на проектните предложения, може да видите тук.

Ако процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” представлява интерес за Вас, екипът на „Приорити Консултинг” ООД предлага безплатна предварителна оценка за допустимост и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране.

Свържете с нашите експерти на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Още новини