Публикуваха за обществено обсъждане схема „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“
Фотография: greendiary.com

Публикуваха за обществено обсъждане схема „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане Проекта на Насоките за кандидатстване по схема BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.

Основна цел на програмата е предоставяне на подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 90 000 000 евро (176 024 700 лева). Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 50 000 лева, а максималният размер е 1 500 000 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Очаква се официалния прием да започне март месец тази година, като срокът за подготовка и подаване на проектните предложения ще бъде 5 месеца.

Повече подробности относно допустимите кандидати, дейности и прагове на финансиране – ще намерите тук.

„Приорити“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на проекта!

Още новини