Справка-точки 4.1) и да направи справка, дали е от щастливците с над 53 точки, имащи шанс за финансиране."> Проверка на точките от предварителния ранкинг по подмярка 4.1 – вече възможна.
Проверка на точките от предварителния ранкинг по подмярка 4.1 – вече възможна.

Проверка на точките от предварителния ранкинг по подмярка 4.1 – вече възможна.

Всеки кандидат за финансиране, подал проектно предложение, в рамките на приема от 2016 година по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“, може да провери полученият брой точки от предварителния ранкинг в един от сайтовете на министерството (Справка-точки 4.1) и да направи справка, дали е от щастливците с над 53 точки, имащи шанс за финансиране.

От информацията, която ДФ „Земеделие“ оповести, става ясно, че всички проекти, които са получили 53 или повече точки, ще бъдат разгледани документално и при изрядност ще бъдат договорени. Равносметката от изминалия прием по Подмярка 4.1 показва, че броят на желаещите за финансиране е многократно по-голям от финансовият ресурс, който министерството е предвидил. От общо 3 165 подадени проекта, едва 783 ще бъдат допуснати до същинското разглеждане и евентуално договориране.

Какво следва за всички, които имат над 53 точки?

На всички с над 53 точки – Честито! В рамките на следващите месец-два, Вашите проекти ще бъдат подробно разгледани и договорирани. Хората, които са участвали по други мерки от ПРСР, би следвало отлично да познават механизма на процеса договориране. За всички останали, ще направим кратко разяснение.

От тук нататък фактическата оценка и разглеждане на проектите започва. Работата на ДФ „Земеделие“ през следващите няколко месеца е да прегледа обстойно всички 783 проектни предложения с над 53 точки, заедно с цялата приложима документация към тях. Експертите ще направят оценка на заложените разходи, избраните изпълнители, приложените справки, декларации и всичко останало, касаещо съответствието на проекта с наредбата за прилагане на Подмярка 4.1.

След финализирането на документалната проверка, кандидатите за финансиране ще получат уведомителни писма от ДФ „Земеделие“ за отстраняване на констатирани неясноти и не пълноти по проекта. Практиката показва, че в 99% от случаите всеки проект получава такова писмо. Тук идва и второто изпитание пред ръководителите на проекта или консултантите, след вече изминалия прием. Бенефициентите не бива да подценяват този етап. От начина, по който са отговорили на уведомителното писмо и от начина, по който са обосновали конкретните точки от него зависи до голяма степен това, дали проектът ще бъде одобрен и с какъв бюджет.

На този етап съществуват редица рискове, които трябва да бъдат успешно идентифицирани и управлявани. Пропуск на този етап от проекта може да бъде фатален за неговото финансиране.

Едва след успешното отстраняване на констатираните неточности, кандидат бенефициентите ще бъдат поканени за подписване на договор за финансиране и ще могат да пристъпят към неговото реализиране.

При необходимост от съдействие и услуги свързани с управлението на Вашия проект по Подмярка 4.1, не се колебайте да се свържете с нас и да потърсите професионалната експертиза на нашите експерти!

Още новини