Стартира процедура за подбор на проекти „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
Фотография: eonesolutions.com

Стартира процедура за подбор на проекти „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” обяви процедура на подбор на проекти „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Целта на процедурата е да развие управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Одобрените кандидати ще получат до 70 % финансиране за следните дейности:

1. Дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията - (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи;

2. Дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията - (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи;

3. Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS (Software as a service);

4. Дейности за услуги за „колокация“ на сървъри.

5. Въвеждане и сертифициране и ре-сертификация на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти - управление на качеството (БДС EN ISO 9001), стандарти за управление на околната среда (БДС EN ISO 14001), системи за управление безопасността на хранителните продукти (БДС EN ISO 22000), стандарти за подобряване сигурността на веригата на доставки (БДС ISO 28000), управление на сигурността на информацията (БДС ISO/IEC 27001) и др.

6. Внедряване и сертифициране на добри производствени практики;

7. Реинженеринг на процесите в предприятията;

8. Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина.

Времето за подготовка на проектното предложение е 2 месеца. Крайният срок изтича в 17:30 часа на 15.08 2016 г.

Кандидатстването ще се извършва изцяло по електронен път – чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, подаване на формуляра и придружителните документи чрез информационната система ИСУН 2020, и то само с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Повече подробности относно условията за кандидатстване и размера на финансовата помощ ще намерите тук.

„Приорити“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на проекта!

Още новини