РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /МСП/

Основна цел на програмата:
Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.
Кой може да кандидатства:

1/ Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2/ Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

3/ Имат минимум 3 три приключили финансови години и са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 /три/ приключени финансови години /2013 г, 2014 г. и 2015 г./ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микро предприятие ≥ 210 000 лева
Малко предприятие ≥ 750 000 лева
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

4/ Развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Какво финансира програмата:

Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията, в т. ч.:

 • Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти;
 • Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти;
 • Внедряване и сертифициране на добри производствени практики;
 • Ре-сертификация на системите за управление;
 • Реинженеринг на процесите в предприятията;
 • Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина.

Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:

 • Дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
 • Дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
 • Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
 • Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS (Software as a service);
 • Дейности за услуги за „колокация“ на сървъри.
Процент на финансовата помощ:
Максимален интензитет на помощта 70%
Размер на финансовата помощ:
- Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 50 000 лв.
- Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 391 166 лв.
Срокове за кандидатстване:

Краен срок за кандидатстване: 17:30 часа на 15.08.2016 г.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП).


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com