Стартира процедура Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия
Фотография: www.cnmi.bz

Стартира процедура Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 откри приема по процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“.

Целта на програмата е да предостави на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на „Иновационната стратегия за интелигентна специализация“ (ИСИС). Изпълнението на проектите, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите на предприятието. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Допустими кандидати по схемата са микро, малки, средни и големи предприятия, които имат минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.);

Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка на предприятието-кандидат или придобита от трети лица.

Програмата ще финансира разходи за придобиване на машини/оборудване (ДМА), специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” (ДНА), както и специализирани консултантски услуги, необходими за внедряване на продуктова иновация (стока или услуга).

Процентът на безвъзмездна финансова помощ зависи от режима на подпомагане, категорията на предприятието и мястото на изпълнение на проекта.

Повече подробности относно условията на кандидатстване и размера на финансовата помощ ще намерите тук.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 16:30 часа на 30.04.2020 г.

Ако процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ представлява интерес за Вас, екипът на „Приорити Консултинг” ООД предлага:

  • Безплатна предварителна оценка за допустимост и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране.
  • Подготовка на формуляр за кандидатстване, бизнес план и прилежащите декларации.
  • Управление на спечелил финансиране проект, което включва подготовка на процедурите за избор на доставчици и изготвяне на междинните и финалния отчети и заявките за плащане.


Свържете се с нас на телефон +359 888 807 322 или на mail:info@prioritybg.com

Още новини