Фотография: https://jobs-to-be-done.com

Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятията

Основна цел на програмата:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на съществуващи предприятия за внедряване на иновации в посока подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти и услуги.
Кой може да кандидатства:
Предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в България с минимум 3 приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.)
Допустими разходи:
  • Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи/ДМА/, необходими за внедряване на иновацията;
  • Закупуване на специализиран софтуер, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за внедряване на иновацията;
  • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите
Процент на финансовата помощ:
От 25% до 90% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност;
Размер на финансовата помощ:
  • за микро и малки предприятия от 100 000 до 500 000 лева;
  • за средни предприятия от 100 000 до 750 000 лева;
  • за големи предприятие от 100 000 до 1 000 000 лв.
Срокове за кандидатстване:
Очакван прием септември - ноември 2019 г.