Фотография: https://jobs-to-be-done.com

Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятията

Основна цел на програмата:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на съществуващи предприятия за пазарна реализация на иновативен продукт (стока или услуга) или иновативен процес попадащи в обхвата на тематични области на „Иновационната стратегия за интелигентна специализация“ (ИСИС).
Кой може да кандидатства:
Допустими разходи:

Разходи по елемент „Инвестиции“

 • Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
 • Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат внедрявани по проекта;
 • Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

Разходи по елемент „Услуги“

 • Услуги, свързани със защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания, извършени от Патентно ведомство или правоспособен представител по индустриална собственост; подготовка на заявка за патент, за регистрация на полезен модел на национално и международно равнище; услуги, свързани с получаване на защитен документ; услуги, свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и др.п;
 • Предоставяне на професионални съвети и консултации относно приложимите за иновативния продукт (стока или услуга) или процес директиви, регламенти, стандарти, включително услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти и др.;
 • Услуги за провеждане на пазарни анализи и проучвания на пазара, които да допринесат за успешната пазарна реализация на внедряваната по проекта иновация;
 • Услуги за провеждане на изследвания, измервания и изпитванияи др.;
 • Услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация;
 • Изпитване и сертификация на иновативния продукт (стока или услуга) или процес, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др.
Процент на финансовата помощ:
 • За проекти под режем „Държавни помощи“ до 90% от допустимите разходи по проекта;
 • За проекти под режим „Регионална помощ“ между 25% и 70% от допустимите разходи по проекта в зависимост от категорията предприятие и мястото на изпълнение на проекта;
Размер на финансовата помощ:
 • за микро и малки предприятия от 100 000 до 500 000 лева;
 • за средни предприятия от 100 000 до 750 000 лева;
 • за големи предприятие от 100 000 до 1 000 000 лв.
Срокове за кандидатстване:
Очакван прием октомври - Декември 2019 г.