Стартира процедура Насърчаване на предприемачеството

Стартира процедура „Насърчаване на предприемачеството“

Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви процедура „Насърчаване на предприемачеството“ за открита.

Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. Одобрените кандидати ще получат до 80% финансиране за разходите им по реализиране на пазара на предприемачески идея. Допустими ще бъдат разходи за закупуване на ново оборудване, машини, специализиран софтуер, наем на помещение, работни заплати и др.

Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 200 000 лева.

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения:

Първият краен срок е 16:30 часа на 05.09.2018 г. и е насочен към компании в областта на:

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
С20 „Производство на химични продукти“;
С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
С27 „Производство на електрически съоръжения“;
С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
J63 „Информационни услуги“;
M72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Вторият краен срок е 16:30 часа на 07.11.2018 г. и по него могат да кандидатстват фирми в областта на:

С14 „Производство на облекло“;
С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“;
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
С25.62 „Механично обработване на метал“;
С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
M71.11 „Архитектурни дейности“;
М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;
M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;
Q86 „Хуманно здравеопазване“;
Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;
Q88 „Социална работа без настаняване“.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Повече подробности относно условията на кандидатстване и размера на финансовата помощ ще намерите тук.

За повече информация свързана с мярката, етапите на подготовка на проекта и подробна консултация съобразена с вашите специфични нужди, може да се свържете с нашите експерти на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Още новини