Стартира прием на проектни предложения по мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Стартира прием на проектни предложения по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

На 5 септември „Държавен фонд земеделие“ обяви приема на проектни предложения по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 за открит. Програмата има за цел да подпомогне и развие икономическия и стопанския живот в областта на производството на неземеделски продукти и услуги на територията на селските райони в страната.

Кандидатите (Микропредприятия и земеделски стопани) ще имат възможност да подават своите проектни предложения в рамките на три процедури в зависимост от вида на заявените за подпомагане дейности, както следва - инвестиции, насочени към развитие на занаяти, инвестиции за развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности и инвестиции за производство. Общият бюджет за трите процедури е в размер на 68 млн. евро. Одобрените проекти ще получат финансиране в размер на 50% от разходите им за закупуване на ново оборудване, машини и съоръжения, както и строително-монтажни дейности. Максималната безвъзмездна помощ по един проект не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро.

Проектните предложение ще се подават изцяло електронно през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН). Крайният срок за подаване е 17.30 ч. на 07.12.2018 г.


Повече подробности относно условията на кандидатстване и размера на финансовата помощ ще намерите тук.


„Приорити“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на Вашия проект.
Свържете се с нас на телефон +359 888 807 322 или на mail:info@prioritybg.com

Още новини