СТАРТИРА  ПРОЦЕДУРА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ"

На 28.06.2017 година Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ обяви официалния старт на процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.

Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения – 26.09.2017 г., 17:30 часа.

Минималния размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за всяко проектно предложение трябва да бъде най-малко 100 000 лева, а Максималния размер на безвъзмездната финансова помощ е 500 000 лв. за микро и малки предприятия и 750 000 лв. за средни.

Финансирането от страна на ЕС е м/у 25 и 80 % от общата стойност на допустимите разходите по проекта, като точния процент се определя в зависимост от категорията предприятие и избрания режим на финансиране.

По процедурата могат да кандидатстват търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, които имат минимум 3 приключили финансови години (2016, 2015, 2014 г.)

В рамките на процедурата биха могли да бъдат финансирани проекти, които водят до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадaщ в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на ИСИС.

Допустимите за финансиране дейностите са:

  • Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
  • Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
  • Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
  • Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
  • Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
  • Визуализация на проекта.

Повече подробности относно условията на кандидатстване и размера на финансовата помощ ще намерите тук.

„Приорити“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на Вашия проект по ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“!
Свържете се с нас на телефон +359 888 807 322 или на mail:info@prioritybg.com

Още новини