Фотография: m5x.eu

Разработване на продуктови и производствени иновации

Основна цел на програмата:
Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС)
Кой може да кандидатства:
  • Предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
  • Имат поне три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016).
Какво финансира програмата:
Дейности по разработване на иновации в тематичните области на ИСИС:
  • Приложни научни изследвания в предприятието;
  • Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, ноу-хау, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
  • Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
  • Тествания, изпитвания, измервания.
Процент на финансовата помощ:
- Между 25% и 90% от стойността на проекта
Размер на финансовата помощ:
- Минимален размер на финансовата помощ: 50 000 лв.
- Максимален размер на финансовата помощ: 1 000 000 лв.
Срокове за кандидатстване:
Очаква се приемът на проектни предложения да стартира през март 2017 г. до юни 2017 г.