Предстои да стартира процедура Разработване на продуктови и производствени иновации по ОПИК

Предстои да стартира процедура Разработване на продуктови и производствени иновации по ОПИК

Процедурата „Разработване на продуктови и производствени иновации по ОПИК е в процес на обществено и обсъждане и в рамките на следващите няколко седмици предстои да стартира.

Достъп до финансиране по тази процедура ще имат, както микро, малки и средни предприятия, така и големи. Целта на процедурата е делът на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации да нарасне и да бъде повишен иновационния им капацитет.

В рамките на процедурата биха могли да бъдат финансирани проекти, които водят до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадaщ в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на ИСИС:

ИКТ и информатика:

− производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
− ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер;
− 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
− Big Data, Grid and Cloud Technologies;
− безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
− езикови технологии;
− уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
− използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

Мехатроника и чисти технологии:

− производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
− машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
− инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
− системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
− вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
− създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
− роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;
− проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
− био-мехатроника;
− интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
− чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

Индустрия за здравословен живот и биотехнологии:

− методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
− производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
− производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
− персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
− медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
− нано-технологии в услуга на медицината;
− био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
− „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
− производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
− зелена икономика.

нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

− културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
− компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
− алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
− производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания.

Финансирането, което ще се предоставя по настоящата процедура подлежи на режими „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ (Елемент А) и режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 (Елемент Б).

Според вида на разходите, за които се кандидатства и според категорията на предприятието кандидат се определя точния процент на финансиране от срана на програмата за съответния разход.

Максималните граници на безвъзмездна финансова помощ са:

- За микро и малки предприятия – до 500 000 лева;
- За средни предприятия – до 750 000 лева;
- За големи предприятие – до 1 000 000 лева.

В рамките на процедурата ще бъдат финансирани следните разходи:

- Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал; изследователи, технически персонал и друг помощен персонал, необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация - до 50% от общо допустимите разходи по проекта.
- Разходи за оборудване и инструменти, представляващи ДМА, за срока на изпълнение на проекта, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
- Разходи за външни услуги, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация
- Разходи за материали1 и консумативи, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
- Разходи за придобиване на ДМА, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии.
- Разходи за придобиване на ДМА, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии.
- Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
- Разходи за визуализация на проекта.

Моля, обърнете внимание, че изброените допустими разходи по проекта попадат в режимите на различните помощи. За повече и по-подробна информация прочетете ТУК.

За по подробна информация „Приорити Консултинг“ ООД е на ваше разположение! Може да разчитате на нас за съдействие в подготовката, управлението и отчитането на проекта!

Още новини