Финални резултати по процедура BG16RFOP002-2.040 Подобряване на производствения капацитет в МСП

Финални резултати по процедура BG16RFOP002-2.040 Подобряване на производствения капацитет в МСП

Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ публикува списъци на предложените за финансиране проектни предложения, резервните проектни предложения и предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП"

От включените в оценка 1 532 броя проектни предложения по процедурата, предложени за финансиране са общо 340 броя проекти.

За изпълнението на одобрените за финансиране проектни предложения е предвидено Управляващият орган на ОПИК да предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 143 285 085,82 лева.

С оглед множество качествени проекти, включени в списъците с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, Управляващият орган на ОПИК предприе действия по анализ и проучване на възможностите за увеличаване на бюджета по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, с което да бъдат финансирани допълнителни проектни предложения, включени в резервните списъци по процедурата.


Ето и пълните списъци по сектори и категории:

Още новини