Резултати по процедура Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Фотография: scroll.in

Резултати по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ /УО на ОПИК/ приключи с оценката на проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. От подадените 6 090 бр. проектни предложения покани за сключване на договор ще получат 1 555 кандидати, които ще изчерпят целия наличен на този етап бюджет на мярката от 77 750 000 лева.

Отхвърляне на етап „Техническа и финансова оценка“ са 864 проекта, а 3 671 кандидата остават в списъка с резервните проектни предложения, за който няма наличен бюджет да бъдат финансиране. Предвид големия интерес към процедурата УО на ОПИК е предприел действия за увеличаване на общия бюджет по процедурата, като по този начин финансиране ще получат и част от кандидатите попадащите в резервните списъци.


Пълен списък на одобрените за финансиране кандидата, подредени по реда на тяхното класиране и разделен по сектори - тук

Пълен списък с резервни проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране и разделен по сектори, но за които недостига финансиране разделен по сектори - тук

Пълен списък на предложените за отхвърляне проектни предложения на етап „Техническа и финансова оценка“ – тук

Още новини