Текущи и предстоящи възможности за обучение и заетост с евросредства до края на годината
Фотография: agenda-bg.com

Текущи и предстоящи възможности за обучение и заетост с евросредства до края на годината

Съгласно последните промени в индикативната годишна работна програма Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) в периода юли – декември предстои да бъдат обявени някои от най-дългоочакваните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП).

До края на годината програмата ще предостави следните възможности за осигуряване на заетост и обучение:

Текущи възможности:

Процедура "Активно включване", която следва да бъде отворена до края на юли, е насочена към хората с увреждания и техните семейства. Мярката е свързана с улесняване на достъпа до заетост на уязвими групи, включително чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги, както и осигуряване на възможности за връщане на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за свои близки с увреждания. Допустими кандидати по операцията са работодатели, общини и райони на общини, НПО, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда, образователни и обучителни организации, доставчици на социални услуги, в т.ч. центрове за информация и професионално ориентиране. Общият размер на безвъзмездната помощ е 20 млн. лв.

Процедурата "Обучения за заети лица" е друга програма, която също се очаква да бъде отворена края на юли , чийто краен срок за подаване проектни предложения ще бъде месец август. Основна цел е повишаване способността на заетите лица да посрещат възникващите промени на пазара на труда, като резултат от влиянието на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени и застаряването на населението. В отговор на тези предизвикателства в рамките на процедурата се предвижда предоставяне на обучения на заети лица в микро-, малки, средни и големи предприятия, които целят да повишат адекватността на уменията на служителите в съответствие с нуждите на бизнеса, като същевременно допринасят за създаване на по-качествени заетост и работни места. В резултат от предоставените обучения, служителите ще придобият или повишат своята професионална квалификация и ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка (ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици", ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност"). Допустими кандидати са работодатели и социални партньори. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 млн. лв.

Предстоящи възможности:

Процедура "Специфични обучения за заети лица" се очаква да започне през септември с краен срок за кандидатстване ноември. Тя е насочена към повишаване производителността и адаптивността на настоящите служители на фирмите чрез предоставяне на възможност за специфични обучения извън публичния сектор в зависимост от спецификата на предприятията и работните места. Специфичните обучения ще са насочени към придобиване на професионална квалификация, ключови компетенции, осигуряване на достъп до продължаващо обучение и иновативни форми за учене през целия живот. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 10 млн. лв.

Схемата "Специфични обучения", която ще е допълнителна възможност за неактивни и безработни лица, ще бъде отворена през септември или октомври, а подборът на проектни предложения да приключи октомври-ноември. Допустими кандидати са работодатели в сектори, основаващи се на знанията и високите технологии, ИКТ и преработвателната промишленост, с по-висока добавена стойност на труда. Възможно ще бъде партньорство с други работодатели. Операцията предвижда осигуряване на специфични за конкретното работно място обучения на неактивни или безработни лица, назначаване на успешно завършилите от работодателя и предоставяне на специализирани чуждоезикови обучения. Изискване по процедурата е всеки кандидат да запази заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в проекта и успешно завършили обученията за период от 6 месеца след неговото приключване. Общият размер на безвъзмездната помощ по схемата е 10 млн. лв.

Процедура "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността", се очаква да започне между октомври и ноември и приема й да приключи декември 2016 г. - януари 2017 г. По нея могат да кандидатстват работодатели самостоятелно или в партньорство с други работодатели или центрове за професионални обучения. Целта на схемата е предоставяне на възможност за повишаване уменията на неактивни и безработни лица в съответствие с актуалните нужди на бизнеса. Обученията следва да бъдат насочени към придобиване или повишаване на професионална квалификация и ключови компетентности ("Общуване на чужди езици"; "Дигитална компетентност"; "Обществени и граждански компетентности") на целевата група, като задължително ще бъде включването им в несубсидирана заетост при работодателя, който кандидатства. Безвъзмездна помощ по схемата е 30 млн. лв.

Схемата "Ваучери за заети лица", се предвижда да бъде обявена в периода септември-октомври и която е насочена единствено към Агенцията по заетостта. Операцията ще предостави допълнителна възможност за обучение на вече заети лица със средна или по-ниска степен на образование чрез повишаване квалификацията по професии и ключовите им компетентности, свързани с подобряване езикови умения и дигитална компетентност. Общият размер на помощта по процедурата е 50 млн. лв.

Добре е от сега работодателите да помислят как да се възползват от предстоящите възможности за осигуряване на заетост и обучение за своя персонал. За да може да се изготви успешен проект, е важно да се приоритизират нуждите в съответствие с плановете за развитие на фирмата, както и да се прецени коя схема за предоставяне на БФП е най-подходяща.

„Приорити“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на проекта!

Източник: www.capital.bg

Още новини