Започна обществено обсъждане по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“
Фотография: betsandreturns.ca

Започна обществено обсъждане по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на ОПИК.

Целта на процедурата „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ е подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 50 000 000 евро (97 791 500 лв.). Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 100 000 лв., а максималният размер варира в зависимост от категорията предприятие: за микро, малки и средни предприятия е 1 000 000 лв., а за големи - 1 500 000 лв. Повече подробности може да намерите тук.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва през Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) и с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Критериите и методологията за оценка на проектните предложения вкючват показателите за иновативността и пазарната приложимост на подкрепяната иновация, иновативния капацитет и финансова стабилност на кандидата (на база историческите данни на кандидата за предходните три години), конкурентоспособността на предприятието в резултат на изпълнението на проекта (на база данните от изисквания за целта бизнес план), приоритизиране на проекти и реалистичност на разходите по проекта.

Вероятно процедурата ще бъде отворена за кандидатстване в началото на декември 2015 г. и ще разполагаме с 60 дни (от деня на отваряне на процедурата), за подготовка на проектните предложения.

„Приорити“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на Вашите проекти!

Още новини