Новости в прилагането на Оперативните програми през 2016 г.
Фотография: bakep.org

Новости в прилагането на Оперативните програми през 2016 г.

На 22 април 2016 г. Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) проведе дискусия относно прилагането на програмите: ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ПРСР, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“. В дискусията участваха представители на управляващите органи на програмите, а сред участниците беше представител на „Приорити Консултинг“. Фирмата ни е член от близо 3 години в БАКЕП и с общи усилия работим за облекчаване на условията за кандидатстване за нашите клиенти. По време на дискусията бяха изяснени промени вследствие на направени предложения от консултантите през изминалата и настоящата година, както и предстоящите възможности за прием на проекти.

Акценти от ОП „Иновации и конкурентоспособност“(ОПИК)

Г-жа Ивелина Пенева, Главен директор на Главна дирекция "Европейски фондове за Конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, обяви, че решението за наддоговаряне по процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ чрез допълнителни 141 млн. лв. за 274 проектни предложения от резервните списъци, ще влезе в действие, като до 5 май 2016 г. кандидатите с проекти, оценени с 66 точки и повече ще получат покани за сключване на договори. Тя уточни, че този допълнителен ресурс изчерпва средствата по приоритетната ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, предназначени за нискотехнологични и средно нискотехнологични сектори и по тази причина няма да има обявяване на подобни процедури за тези бенефициенти до края на програмния период.

В дискусията стана ясно, че направените предложения от консултантите през февруари 2016 г. за процедурата „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ са частично приети и ще бъдат въведени. По повод изразените притеснения на консултантите дали ще има възможност за подаване на проекти по процедурата при положение, че енергийните одити трябва да се подадат към Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за одобрение, като преди винаги е имало нужда от корекции, представителят на Управляващия орган посочи, че АУЕР е потвърдила за наличие на достатъчен административен капацитет, за да не допуска забавяния в сроковете и да не се възпрепятстват бенефициенти. Частично са приети и някои от предложенията на БАКЕП относно прекалено високите стойности на показателите за оценяване при критериите за техническа и финансова оценка. Процедурата „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ се очаква да обяви прием до началото на май 2016 г. Обявената за обществено обсъждане процедура „Развитие на управленския капацитет на МСП“ се очаква да бъде отворена за прием до края на май 2016 г.

Акценти по Програма за развитие на селските райони (ПРСР)

Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев поясни подхода към решаване на основни проблеми по ПРСР, които се появиха при прилагането на новата програма. Една от популярните очаквани подмерки 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ евентуално ще бъде отворена през 2017 г., когато ще се уточняват и критериите за избор. Това, което г-н Грудев подчерта като решение на база анализа на изпълнението на проектите досега от предишните 311 и 312 мерки, е че къщи за гости, превозни средства и ВЕИ няма да бъдат допустими за финансиране по новата подмярка повече. Възможно е да има финансиране за къщи за гости по стратегиите на Местните инициативни групи (МИГ), но само когато това е интегрирано в стратегията на съответната община. Проблемите със създаване на изкуствени условия от страна на бенефициентите за постигане на допълнителни точки в класирането относно приоритизиране на чувствителни сектори по подмерки 4.1 и 4.2, ще бъде решен, като вероятно ще се промени списъкът с продукти от тези сектори.

Зам. министър Грудев и консултантите се споразумяха да се предприемат редица мерки за увеличаване на публичността при усвояването на средствата по ПРСР, в това число публикуване на: образеца на договорите за безвъзмездна финансова помощ преди стартиране на приема на заявления за подпомагане; подробна информация за всички одобрени проекти по подмерките 4.1 и 4.2, включително имената на изпълнителите, консултантите, място на изпълнение на инвестицията, предвидени дейности по проекта и др. Г-н Грудев поясни на консултантите, че плановете за втори прием по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са той да бъде отворен с целия остатъчен бюджет по подмерките, като по подмярка 4.1 ще се включи възможност за финансиране на инвестиции за напояване. Планира се прием по 4.1. през септември или октомври, а за 4.2. – през ноември. Заместник-министърът посочи, че дори да има забавяне, мерките ще се отворят при всички случаи до края на 2016 г.

Акценти по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи предстоящите възможности по ОП „Развитие на човешките ресурси“, като обърна внимание на положителното развитие на програмата, като посочи, че вече около 53% от е програмиран в различни схеми и операции, 100 млн. лв. са разплатени, а 16 млн. лв. са възстановени от ЕС. Тя обяви, че през май започват информационни дни по обявената процедура „Добри и безопасни условия на труд“, за която се приемат проекти до 14 юни 2016 г. Отворената схема „Ново работно място“, която е в процес на оценка, се радва на голям интерес, след като в първия прием са кандидатствали 1 695 проекта, а 1 447 – във втория срок. Г-жа Русинова поясни, че резултатите от първия срок на процедурата се очакват през май, а от втория – през юни. По повод въпроси на консултанти тя обясни, че няма правна възможност бюджетът от 100 млн. лв. да бъде разделян на двата срока за прием или пък да се прави общо класиране на проектите.

През май предстои да се обяви за публично обсъждане схемата „Обучение за заети лица“, която ще даде възможност на работодателите за обучение на персонал в ключови компетентности с приоритетни целеви групи – хора над 54 години и хора с увреждания. Определеният бюджет е 50 млн. лв. През есента ще се обяви прием по нова схема за програмния период, която е предвидена за обучение в специфични умения. Тя ще отговори на нуждите на отделни сектори, които са специфични и не се покриват от професионалната квалификация и ключовите умения. Нейният бюджет е планиран да бъде 50 млн. лв. Г-жа Русинова посочи, че схемата ще бъде отворена за малки и големи предприятия.

До края на май ще стартира и схемата „Активно включване“ с бюджет 20 млн. лв., която е иновативна, като предоставя възможност за социални услуги и подкрепена заетост за хора с увреждания и техните семейства. Тя също помага и за изграждане на капацитет у социалните доставчици. По схемата могат да кандидатстват широк кръг от обществени участници: нестопански организации, работодатели, общини, професионални центрове и др. Очаква се и схемата за социално предприемачество, която да подкрепи съществуващи и създаването на нови социални предприятия.

Източник: bakep.org

Още новини