Стартира Подобряване на производствения капацитет в МСП
Фотография: www.ksb.com

Стартира „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Отворена е първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Целта на процедурата е да предостави инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси и капацитет, засилване на експортния потенциал.

Общият размер на финансирането по процедурата е 293 374 500 лева.

Проектите трябва да се изпълняват на територията на България и са допустими следните дейности:

1/ Дейности за подобряване на производствените процеси и/или

2/ Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или

3/ Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или

4/ Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Подаването на проектните предложения ще се извършва онлайн, чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) без използването на електронен подпис.

Обявени са три крайни срока за подаване на проектни предложения:

1/ 08 юли 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства;

2/ 08 септември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства.

3/ 09 ноември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

Повече подробности ще намерите тук.

Още новини