Готова e програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.
Фотография: environmentalpillar.ie

Готова e програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Правителството е готово с втория вариант на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г., която трябва да се одобри и от Европейската комисия. Програмата е съобразена с приоритетите на Европейския фонд за морско дело и рибарство - рибарство, аквакултура, заетост и териториално сближаване, предлагане на пазара, преработване, насърчаване изпълнението на общата политика в областта на рибарството и интегрираната морска политика. Предвидени са 23 мерки и финансов ресурс от 113 543 227 евро за изпълнението им.

По отношение на рибарството значителни средства ще бъдат насочени към подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища, кейовете за разтоварване и покритите лодкостоянки.

Предвидена е мярка за добавяне на стойност и повишаване качеството на продуктите. Друг важен акцент е подпомагането на иновациите и диверсификацията на дейностите извън търговския риболов, с 25 514 500 евро.

В областта на аквакултурите ще се насърчава модернизирането на аквакултурни стопанства, новите производители, развиващи устойчиви аквакултури, преминаването от конвенционално към биологично производство и към схеми по управление на околната среда и одитиране (EMAS). Ще се подкрепят и инвестиции за развитие на технически иновации или знания в областта на аквакултурите. За изпълнение на мерките по този приоритет е предвиден финансов ресурс от 36 215 000 евро.

Две са мерките за изпълнение на Общата политика в областта на рибарството – контрол и събиране на данни, а общият бюджет за тях възлиза на 12 414 578 евро.

За повишаване на заетостта и териториалното сближаване ще се финансират дейности, свързани с подкрепа на воденото от общностите местно развитие (ВОМР), чрез местни инициативни рибарски групи. За този приоритет са отделени 17 858 824 евро.

Допустими са инвестиции за пускането на продукцията на пазара и нейната преработка. Ще се подпомага и създаването на организации на производителите, за да управляват дейността си по-ефективно и да продават своята продукция чрез реализация на планове за производство и представяне на пазара. Предвиденият финансов ресурс е 12 706 991 евро.

Сред приоритетите на Програмата за морско дело и рибарство е и насърчаването на Интегрираната морска политика. Програмата ще подкрепя разработване и внедряване на инструменти за интегрирано морско наблюдение, по-специално – прилагането, експлоатацията и поддържането на CISE (общата среда за обмен на информация). Ще се финансират и проекти за повишаване на природозащитния статус на застрашени видове и хабитати в НАТУРА 2000. Заделеният бюджет за тази мярка е 3 333 333 евро.

Източник: farmer.bg

Още новини