Стартира проект Красива България

Стартира проект „Красива България“

„Красива България“ е проект на Министерство на труда и социалната политика за намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта. Той подкрепя дейности, целящи увеличаване на привлекателността и пригодността на градската и социална инфраструктура в Република България, както и осъществяване на квалификационно обучение на безработни, включително създаване на условия за устойчива заетост на работната сила в общините.


Крайният срок за кандидатстване е 19 януари 2015 г., а размерът на финансирането е от 30 000 до 300 000 лв. с ДДС.


Допустими кандидати са общини и областни управители, държавни институции, контролни органи, религиозни институции, читалища, регистрирани като юридически лица, които са собственици на предлаганите обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.


Мерки за подпомагане:

Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”

- Подпомагане развитието на устойчива, свързана и достъпна обществена среда, която да повиши конкурентоспособността на населените места и да осигури условия за развитие на успешни урбанизирани територии.


Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”

- Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна и здравна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението по места, както и към оптимизация и модернизация на социалната инфраструктура, предоставяща услуги в общността, които не са от резидентен тип.


Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип„

- Подобряване на условията на живот на групи в неравностойно положение чрез обновяване или създаване/изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип, които заменят институционалната грижа.


Мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация”

- Подпомагане на регистрираните в ДБТ безработни чрез професионално обучение, извършвано по утвърдени модули и програми, по специалности в областта на архитектурата и строителството, озеленяването, здравеопазването и социалните услуги.


„Приорити“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на проекта.

Още новини