Какво да очакваме от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2022 година
Фотография: kissorg.net

Какво да очакваме от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2022 година

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) публикува Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ( ПРСР) за 2022 година. Планувани са общо 7 различни процедури с общ бюджет от близо 127 мил. евро. Две са предвидените мерки, които предизвикват най-голям интерес.

През септември месец се очаква да стартира нов прием по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Допустими ще бъдат отново земеделски стопани или микропредприятия (фирми с до 10 човека персонал) регистрирани в селски общини. Одобрените кандидати ще могат да получат финансиране до 50% от одобрените разходи (но не повече от 200 000 евро) за развитие на всякакъв вид стопанска дейност, която не е свързана с земеделие – производство, търговия и развитие на услуги във различни сектори. Ще бъде допустимо и особено актуалното в момента изграждане на мощности за производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление. Очаквайте скоро повече подробности относно условията за допустимост на кандидатите, допустимите разходи и критерии за оценка по мярка 6.4

За юли месец е планирана така наречената „Общинска мярка“ - подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. По подмярката се предвижда подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия. Допустими бенефициенти по нея ще са общините на територията на селските райони в Република България. На този етап е осигурен бюджет в размер на 60 млн. евро прехвърлени към бюджета на подмярката с изменение на ПРСР 2014-2020 г. Очаква се към датата на стартиране на мярката да бъде прехвърлени и допълнителни средства. Одобрените общини ще получат финансирани до 100% от одобрените разходи.

Предвиден е още прием по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ през февруари месец. Тя ще е за подготовка на местните общности за прилагане на подхода ВОМР през програмен период 2021 – 2027 г. За края на годината е оставен и приема за една от най-търсенети мерки за подпомагане на стартиращи фирми на млади фермери - подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“.

Още новини