Приеха Закона за еврофондовете
Фотография: thestack.com

Приеха Закона за еврофондовете

Парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове прие на първо четене и без дебати законопроекта за управлението на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Целта на закона е да се създаде по-прозрачна и ясна система за управление на публичните средства и ще засяга усвояването на около 10 млрд. евро, които България трябва да получи през новия програмен период 2014 – 2020 г. В обхвата му влизат Европейският фонд за регионално развитие, Европейският социален фонд, Кохезионният фонд, Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейският фонд за морско дело и рибарство. За средствата, предоставени по тях, се уреждат стандартизирани процедури с разписани срокове и изисквания.

Със закона се утвърждава публичноправният режим в отношенията между управляващите органи и бенефициентите. При представянето му пред комисията беше посочено, че това е първият закон, с който на бенефициента се гарантират редица права и защити, като са предвидени и наказания за държавните служители под формата на глоби в случаите, когато не спазват сроковете.

Безвъзмездната финансова помощ вече се предоставя с административен договор. Това ще помогне за обжалването на финансовите корекции, които се налагат на различни проекти и досега бяха много трудно оборими пред съда. Финансови корекции ще се определят по основание и размер с индивидуален административен акт и може да се наложат за целия проект или за отделна дейност или договор. Въвеждат се ускорени процедури по обжалване (по реда на Административно-процесуалния кодекс (АПК), които да не възпрепятстват процеса на усвояване на средствата.

Обменът на информация и документи ще става по електронен път, чрез информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН), която се поддържа от Централното координационно звено. Детайлите по процесите за разплащания, възстановяване и отписване на неправомерни разходи и осчетоводяване по програмите, както и взаимоотношенията между управляващи и сертифициращи органи, ще се осъществяват въз основа на акт, издаден от министъра на финансите.

Със законопроекта се урежда и създаването на т.нар. Фонд на фондовете като обособен финансов ресурс, който ще управлява финансовите инструменти по програмите. Те де факто са отделна оперативна програма и са на стойност около 700 млн. евро без средствата по селската програма.

Този фонд реално беше вече създаден като еднолично държавно дружество от Министерския съвет през юли, като се предвиждаше финансовият министър да упражнява правата на държавата в дружеството. В самия законопроект, публикуван на сайта на Народното събрание, се посочва, че за управлението на средствата от ЕС ще отговарят Министерски съвет, зам. министър-председател или министър на европейските фондове, както и финансовият министър. Провеждането на националната политика по прилагане на финансовите инструменти е определено именно като функция на финансовия министър, което означава, че МФ ще контролира фонда.

Източник: capital.bg

Още новини