."> Предстои обявяването на нова процедура за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 насочена към средни предприятия
Предстои обявяването на нова процедура за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 насочена към средни предприятия
Фотография: www.idea.int

Предстои обявяването на нова процедура за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 насочена към средни предприятия

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

Допустими за кандидатстване ще бъдат средни предприятия реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на минимум 3 000 000 лв. и регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци от началото на годината спрямо средно аритметичния месечен оборот за 2019 г. Одобрените кандидати ще получат безвъзмездно финансиране в размер м/у между 30 000 и 100 000 лева, които да се използват за покриване на оперативни разходи в условията възникналата криза, като: закупуване на суровини и материали; режийни разходи; разходи за възнаграждение на персонала и др.. Финансирането ще бъде на 100% от допустимите разходи по проекта и не е предвидено самоучастие от страна на бизнеса.

По процедурата ще се кандидатства на проектен принцип, изцяло електронно, чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Одобрени за финансиране ще бъдат проектните предложения по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата. Заделения бюджет по процедурата е 156 000 000 лв. Очаква се официалния прием да стартира до средата на юни месец.

Повече подробности относно условията на кандидатстване и размера на финансовата помощ ще намерите тук.

Ако процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” представлява интерес за Вас, екипът на „Приорити Консултинг” ООД предлага

• Безплатна предварителна оценка за допустимост;

• Подготовка на формуляр за кандидатстване и прилежащите декларации;

• Подготовка на финалните технически и финансови отчети и заявка за плащане.


Свържете се с нас на телефон +359 888 807 322 или на mail:info@prioritybg.com

Още новини