5 млн. евро за бизнес планове в селски общини
Фотография: theguardian.com

5 млн. евро за бизнес планове в селски общини

Програмата за развитие на селските райони отпуска безвъзмездна финансова помощ на общини или земеделски сдружения за създаване на местни земеделски кооперации и изготвяне на стратегически план за тяхното развитие. Средствата, които се отпускат, са предназначени за насърчаването на публично-частните партньорства, обучение, проучване и анализ и изготвяне на стратегии за развитие на селското стопанство в регионите.

Максималната сума, която ще се отпусна на един кандидат, е 30 хил. евро, а минималната – 5 хил. увро. Общият бюджет на мярката - 4.7 млн. евро.

Крайният срок з аподаване на заявления за участие е 4 септември за общини, в които живеят между 10 и 150 хил. души (по данни на НСИ към декември 2014).

За финансиране по подмярка 19.1 - "Помощ за подготвителни дейности", могат да кандидатстват общини и местни инициативни групи, МИГ. С евросубсидиите ще се подпомага учредяването на публично-частни партньорства, които да обединяват местни земеделски производители, представителни организации, доставчици на услуги и местното население.

В списъка с допустимите участници са 246 общини в страната. Максималният бюджет, за който може да кандидатства едно партньорство или инициативна група, която не е прилагала подхода ЛИДЕР (европейска програма за изготвяне на бизнес планове от периода 2007 - 2013), е 30 хил. евро, а за кандидати, които вече са подавали документи, той е 25 хил. евро. Минималната стойност за разходите по дейността, за която се кандидатства, е 5 хил. евро.

Идеята е да се създаде и развива единна стратегия за земеделието в дадения регион вместо множество индивидуални конкуриращи се производители, като се насърчи диалога между различните заинтересовани страни и обучение на нови кадри.

Целта е създаване на основа и бизнес план на база анализ на териториите и информиране на местното население, благодарение на които да се започне и ефективна работа за развитие. Ще се финансират и малки пилотни проекти за събития, популяризиращи местната идентичност и иновативни за общността дейности.

Източник: www.capital.bg

Още новини