Отварят 16 мерки от ПРСР 2014-2020 през 2016 г.
Фотография: missionmindedmanagement.com

Отварят 16 мерки от ПРСР 2014-2020 през 2016 г.

Според индикативния график на новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) догодина ще стартират за прием общо 16 мерки. Първата от тях ще отвори още в началото на януари (Подмярка 19.2) и по нея ще могат да подават проекти местни инициативни групи с население до 15 хил. души. Максималният й бюджет няма да надхвърли 1 млн. евро за целия период на действие на програмата, а за групи с по-голямо население - до 1.5 млн. евро.

През юли 2016 г. отваря една от най-атрактивните за бизнеса мерки - "Инвестиции в земеделски стопанства" (Подмярка 4.1), по която ще се финансират до 50% от общия размер на допустимите разходи. Сумата ще се увеличава с 10%, 15% или 20% за различни категории проекти: например на млади земеделски стопани; за колективни инвестиции, за инвестиции в стопанства, изпълняващи агроекологични ангажименти, за биопроизводители и др. Минималният размер на допустимите разходи по един проект е 15 000 евро, а максималният - 1.5 млн. евро. Специално за инвестиции в земеделска техника максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на програмата е 500 хил. евро, а за колективни проекти, представени от над 10 земеделски производители и организации на производители - 1 млн. евро.

По дългоочакваната от бизнеса Подмярка (4.2) - "Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти" (която предстои да бъде отворена след броени дни – на 30 ноември, до 18 декември 2016 г.) ще се приемат отново проектни предложения и през октомври догодина. Насочена е към преработващата индустрия и ще подкрепя инвестиции в производствени технологии, сгради, нови машини и оборудване, транспортни средства, внедряване на международни стандарти, както и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, но само за собствено потребление.

Някои от важните за малките стопанства и общини мерки ще стартират през март - "Агроекология и климат" (с общ бюджет близо 223.4 млн. евро за целия период на действие на програмата), "Биологично земеделие" (близо 151.6 млн. евро), "Хуманно отношение към животните" (почти 56.9 млн. евро), "Плащания по "Натура 2000" и Рамковата директива за водите (почти 139.7 млн. евро).

През април ще се приемат заявления и по Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства" като част от тематичната подпрограма за малките стопанства. Помощта по нея е в размер на 15 000 евро и ще се извършва на два транша. Първият - от 10 000 евро, се отпуска веднага след одобрение на заявлението за подпомагане, а вторият - след проверка на изпълнението на бизнес плана.

За съжаление 2016 г. ще бъде поредната (трета) нулева година за една от най-важните за микробизнеса в малките градове и села Подмярка (6.4) - "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности".

Индикативният график за отваряне на мерки по ПРСР през 2016 г. е качен тук.

Имайте предвид, че това не е окончателният вариант на програмата, и може да претърпи промени.

Източник: www.capital.bg

Още новини