ОП Иновации и конкурентоспособност (2014 – 2020)

Основна цел на програмата:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (2014 – 2020) е една от седемте оперативни програми, които се финансират от Структурните фондове на Европейския съюз и по които най-много се кандидатства. Името й е достатъчно красноречиво по отношение на целите й и точно заради голямото разнообразие от дейности, които подпомага, е разделена на три основни приоритетни оси – „Иновации, предприемачество и потенциал за растеж”, „Енергийна и ресурсна ефективност” и „Техническа помощ”.

Фокусът на първата приоритетна ос – „Иновации, предприемачество и потенциал за растеж”, е насочен към технологичното развитие, иновациите и въобще предприемачеството, които са сред основните фактори за повишаване на конкурентоспособността. По тази ос могат да кандидатстват микро, малки, средни и големи предприятия или техните обединения, както и такива, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на научноизследователски и развойни дейности и иновации в бизнеса. Програмата одобрява и предложения за развитие и инвестиции в подобряване на производствения капацитет и растеж в сферата на здравеопазването, културните и творчески индустрии. С не по-малки шансове са компаниите, които разработват нови продукти и услуги, свързани с активното застаряване на населението, социални предприемачи и кооперации на хора с увреждания, информационни и комуникационни технологични приложения и приложения за електронна търговия и услуги в тези области.

Идеята на приоритетна ос „Енергийна и ресурсна ефективност” към ОП "Иновации и конкурентоспособност" (2014 – 2020) е да стимулира преминаването към нисковъглеродна икономика във всички производствени сфери и да насърчи ефективното използване на ресурсите. Потенциални бенефициенти са фирмите, които към момента са с най-малък принос в енергийната ефективност на българската икономика, Министерство на икономиката и енергетиката за изграждането на междусистемната газова връзка България-Сърбия, както и малки, и средни компании от преработващата промишленост, включително в партньорства с други предприятия от ЕС.

Специфична цел на приоритетна ос „Техническа помощ“ е да финансира ефективното и ефикасно изпълнение на всички дейности по програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОП "Иновации и конкурентоспособност" (2014 – 2020). Затова и сред допустимите дейности за безвъзмездно финансиране са тези за организиране работата и текущите разходи на Комитета за наблюдение, за обучение персонала на управляващия орган (обмен на добри практики и опит, работни срещи и пр.), организиране на публични и информационни събития като семинари, конференции, изложения и др.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Полезна информация

ОП „Конкурентоспособност” през новия програмен период Списък с районите за планиране в България и областите попадащи в тях Критерии за определянe дали едно предприятие е микро, малко или средно /МСП/ Подобряване на производствения капацитет в МСП