Критерии за определянe дали едно предприятие е микро, малко или средно /МСП/

Критериите за определяне на вида предприятие са два: средносписъчен брой на персонала и финансов критерий. Необходимо е предприятието да отговаря едновременно и на двата критерия, за да може да се ползва със статус на МСП.

От своя страна, финансовият критерий съдържа два алтернативни подкритерия: годишен оборот и стойност на активите.

Достатъчно е поне единият от двата финансови подкритерия да бъде изпълнен заедно с критерия за средносписъчен брой на персонала, за да може предприятието да бъде квалифицирано като МСП.

Ето и конкретните параметри:

Категория на предприятието Численост на персонала Оборот или Общ баланс
Средно < 250 ≤ 97 500 000 лв. ≤ 84 000 000 лв.
Малко < 50 ≤ 19 500 000 лв. ≤ 19 500 000 лв.
Микропредприятие < 10 ≤ 3 900 000 лв. ≤ 3 900 000 лв.

Тези прагове важат само за самостоятелни предприятия.

Предприятия, които са част от по-голяма групировка /холдинг, свързани предприятия и тн./, ще трябва да преизчислят с данните за персонала/оборота/общия баланс на свързаните предприятия.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com