Фотография: wikipedia

Подобряване на производствения капацитет в МСП

Основна цел на програмата:
Предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) с цел подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.
Кой може да кандидатства:
  • Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
  • Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;
  • Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват
Какво финансира програмата:
  • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;
  • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.
Процент на финансовата помощ:
- За микро и малки предприятия между 45% и 70% от общите допустими разходи по проекта
- За средни предприятия между 35% и 60% от общите допустими разходи по проекта
Размер на финансовата помощ:
- За микро предприятия от 100 000 до 500 000 лв.
- За малки предприятия от 200 000 до 750 000 лв.
- За средни предприятия от 300 000 до 1 000 000 лв.
Срокове за кандидатстване:
Обявени са 3 крайни срока за кандидатстване – в рамките един от тях ще се приемат проектни предложения само от кандидати с код на основна икономическа дейност по в една от гореспоменатите групи сектори на икономическа дейност.

Сроковете са следните:
- за нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства – 08 юли 2015 г., 23:59 ч.
- за високотехнологичните и средно високотехнологичните – 08 септември 2015 г., 23:59 ч.
- за интензивните на знание услуги - 09 ноември 2015 г., 23:59 ч.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com