Приключи предварителният подбор на проекти за инвестиции в земеделски стопанства
Фотография: www.kingdom.com.sa

Приключи предварителният подбор на проекти за инвестиции в земеделски стопанства

ДФ „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектните предложения, подадени по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г. От всички оценени проекти на разглеждане подлежат общо 730 с размер на заявените разходи 589 341 240,00 лв. и заявена субсидия от 379 637 188,56 лв. Те попадат в рамките на 130% от бюджета, определен със заповед на министъра на земеделието и храните, а индивидуални справки за получения брой точки може да се направят на следния линк: www.prsr.bg.

В рамките на 130% от бюджета, съгласно нормативната база по подмярката, на обработка подлежат проектите, оценени с над 43 точки.

Обобщените данни показват, че ще бъдат обработени 22% (730 бр.) от всички подадени заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”. Преобладават проектите - 347 броя, които включват инвестиции и дейности в приоритетния сектор „Плодове и зеленчуци”, като размерът на заявените разходи по тях възлиза на 265 502 452,22 лв., а субсидията – на 172 146 689,52 лв. Немалък дял се пада на проектните предложения с инвестиции и дейности в сектор „Животновъдство” – 265 бр., със заявени от 241 277 077,29 лв. и субсидия от 153 656 766,93 лв. Кандидатите за инвестиции и дейности от сектор „Етерично-маслени и медицински култури” са 67 броя, с разходи на стойност 40 830 062,00 лв. и субсидия от 26 539 160,48 лв. От общо 730 бр. заявления за подпомагане 422 бр. са за производство на биологични суровини и продукти или в преход към биологично производство на суровини и продукти.

В съответствие с предвиденото в наредбата за подмярката приоритизиране на инвестиционната подкрепа, от всички 730 проекта, 106 броя включват инвестиции и дейности, които ще се изпълняват на територията на Северозападния район от страната. Целта е осъществяването на проектните идеи да допринесе за повишаване конкурентоспособността на земеделските стопанства и качеството на живот в района, както и да стимулира заетостта. Размерът на посочените разходи по заявленията за Северозападния район е 98 728 607,16 лв., а субсидията – 62 668 695,07 лв.

Очаква се оценката на проектите да приключи към края на септември, след което незабавно да се премине към подписване на договори с бъдещите бенефициенти по първия прием по мярката. Вторият прием вероятно ще стартира в началото на ноември.

„Приорити“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на проекта!