Вторият прием по мярка 4.2 стартира със 100 млн. евро бюджет

Вторият прием по мярка 4.2 стартира със 100 млн. евро бюджет

Приемът на проекти за преработка и маркетинг на селскостопански продукти по Подмярка 4.2 ще започне след 20 октомври, като периода за подаване на проекти ще бъде с продължителност от 3 месеца.

ПАРАМЕТРИ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА МЯРКА

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДАТСТВА ПО ПОДМЯРКА 4.2?

По мярката могат да кандидатстват, юридически лица, физически лица и земеделски производители. Важно тук е да бъде уточнено, че вида на кандидата и дейността, с която се занимава играят съществена роля при критериите за оценка и точките, които ще получи проекта. Критериите за оценка по проектите дават предимство на фирмите, които осъществяват преработвателна дейност, имат нает персонал, повече от 15 души, извършвали са износ през последните 3 приключили финансови години или преработват собствена земеделска продукция. Ако отговаряте на някой от посочените по-горе критерии, е добре да помислите от каква модернизация има нужда Вашето предприятие и да проучите шансовете за реализирането й по Подмярка 4.2.

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА ПО ПОДМЯРКА 4.2?

Най-общо финансирането, което може да получите по Подмярка 4.2 е за закупуване на машини и оборудване, необходими за преработка на селскостопански продукти, строителство, ремонт или реконструкция на сградния фонд на преработвателното предприятие, закупуване на специализирани транспортни средства, софтуер и външни консултантски услуги за проектиране, надзор, изготвяне на бизнес план и други.

Обхвата на финансиране по мярката е обширен и може да бъде изцяло съобразен с нуждите на производственото предприятие. Както споменахме по-горе, добре е кандидата да е осъществявал преработвателна дейност в последните години, за да има по-добри шансове за получаване на финансиране.

Финансирането, което може да бъде получено е до 50 % от разходите, които ще бъдат извършени по проекта, а техния максимален размер е 2 000 000 евро.

КАК МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА ПО ПОДМЯРКА 4.2?

Кандидатстването по Подмярката ще бъде изцяло през ИСУН. Кандидатите ще имат възможност да подават проекти за период от 3 месеца. Очаква се приема да стартира след 20 Октомври.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Както обичайно, така и през предстоящия прием се очаква критериите за оценка да са определящи, за това, кой ще получи финансиране и кой не. В тази връзка, предварителната оценка на шансовете за одобрение на конкретен кандидат с конкретна проектна идея, е важна част от цялостната подготовка на проекта и в повечето случаи решаващ фактор за вземане на решението дали да се кандидатства по мярката или не.

За повече информация свързана с етапите на подготовка на проекта и подробна консултация съобразена с вашите специфични нужди, може да се свържете с нашите експерти на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Още новини