Стартира процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“
Фотография: fastcompany.com

Стартира процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, обяви официалния прием на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана финансова подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите трябва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга). За финансиране могат да кандидатстват могат да кандидатстват фирми с поне три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015).

Крайният срок за подаване на проекти (чрез електронната система ИСУН 2020, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) е 04 април 2016 г.

Подробности относно условията за кандидатстване и размера на финансовата помощ ще намерите тук.

„Приорити“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на проекта!

Още новини